ÚVOD

 

Odbor doktrín (ODo) je výkonným prvkem Armády České republiky (AČR), jehož úkolem je podílet se na rozvoji vojenské teorie, zpracování, revizi a novelizaci vojenských předpisů a vojenských publikací1) v oblasti operačního použití vojsk a výcviku štábů a jednotek AČR. Je organizačně začleněn do Velitelství výcviku – Vojenské akademie, ale z hlediska své působnosti plní celoarmádní úlohu.

Po provedených reformních krocích rezortu Ministerstva obrany spojených především s vytvořením plně profesionální armády, jejím aktivním partnerstvím v Severoamerické alianci a v neposlední řadě i Evropské unie, jsou kladeny velké požadavky na provedení nezbytných změn v  oblasti řídících dokumentů a všech návazných dokumentů nezbytných pro zabezpečení velení, řízení a správné fungování štábů a jednotek AČR. Pro ODo to znamená ve spolupráci se všemi složkami AČR přepracovat nebo nově vytvořit stovky předpisů a vojenských publikací. Jejich struktura i obsah musí odpovídat potřebám armády budoucnosti, armády, která musí dostát svým závazkům a úkolům. To je velká výzva nejen pro odbor doktrín, ale pro všechny příslušníky AČR.

Ve vztahu k vojskům a štábům AČR vykonává ODo servisní funkci. Všechny zpracovávané materiály jsou určeny nejen pro potřeby praxe, ale i vojenského školství. Proto odbor doktrín udržuje od počátku své existence (od 1. dubna 2003, jako nástupnická organizace Správy doktrín a Institutu doktrín) bezprostřední kontakt s útvary a štáby, odbornými pracovišti či s individuálními odborníky v celém spektru činnosti AČR.

Účelem těchto internetových stránek je zabezpečit informovanost o aktivitách odboru doktrín a o vydávaných materiálech, které mají dopad na širší odbornou i civilní veřejnost. Zároveň by měly být platformou pro diskuzi o aktuálních otázkách vojenské teorie i praxe, které mohou nebo by měly mít dopad na obsah vytvářených dokumentů.


1) Dokumenty vydané odborem doktrín jsou určeny pouze pro potřeby příslušníků AČR a MV s respektováním zásad ochrany utajovaných skutečností vyplývajících ze zákona č. 412/2005 Sb.