Články

 

Obsah publikovaných příspěvků nemusí být vždy ve shodě se stanoviskem vydavatele a redakční rady časopisu, vyjadřuje názory a postoje jednotlivých autorů.
Časopis Doktríny je vojenské odborné on-line periodikum zaměřené na publikování aktuálnějších informací. Standardní číslo obsahuje následující sekce s tímto obsahem:

Teorie a koncepty
Zhraniční studie
Zkušenosti z operací
Svoboda názoru


Doktrína použití pozemních sil Francie na národním území

Ing. Pavel Zůna, MSS., Správa doktrín Vyškov

V červnu 2006 vydalo Ministerstvo obrany Francie Doktrínu použití pozemních sil na národním území. Přestože je tato doktrína postavena na stejných kulturně-společenských přístupech jako zákony a vládní usnesení České republiky týkající se použití Armády České republiky, obsahuje názory a ustanovení, které jsou odlišné. Pozemní síly mohou být použity ve prospěch tzv. civilní bezpečnosti neboli ve srovnání s českými zvyklostmi – v rámci integrovaného záchranného systému, a ve prospěch tzv. obecné bezpečnosti – při ochraně kritické infrastruktury, pomoci zajišťování základních potřeb a služeb obyvatelstvu, prevenci terorismu nebo udržování obecného pořádku.

(Celý článek)

Tvorba koncepcí a experimentování — CD&E

pplk. Ing. Jiří Pohlodek, Správa doktrín Vyškov

V rámci Správy doktrín existuje oddělení tvorby koncepcí a experimentování, které se zabývá rozvojem operačních koncepcí AČR, koordinací aktivit rozvoje vojenské teorie v oblasti operačního výzkumu v rámci MO ČR a organizací a prováděním analýz stavu a potřeb vojsk v oblasti doktrín, operačních a výcvikových publikací v návaznosti na zahraniční zkušenosti a přijaté alianční závazky. Zároveň navrhuje jejich aplikaci do koncepčních a doktrinálních dokumentů AČR. Mimo to je v působnosti oddělení také oblast vojenské terminologie, tvorby vojenské encyklopedie a spolupráce na terminologickém významovém slovníku.
Příspěvek objasňuje místo a poslání aliančního procesu Concept Development and Experimentation (CD&E) v AČR.

(Celý článek)

Odběr kontaminovaných vzorků

Ing. Jozef KUČÍK, CSc., Ing. Tomáš DVOŘÁK, Ústav OPZHN Vyškov, Univerzita obrany Brno

Minulé století bylo charakterizováno zaváděním nového typu zbraní – zbraní hromadného ničení (ZHN). Po prvním použití chemických zbraní 22. 4. 1915 začaly armády urychleně vyvíjet a zavádět především prostředky detekce a ochrany. Vzrůstající počet chemických útoků a především zavádění nových otravných látek vyvolaly potřebu vývoje prostředků detekce a ochrany. Z tohoto důvodu bylo nutno přikročit i k identifikaci používaných otravných látek. Rostoucí význam chemických zbraní na bojišti si tak vyžádal rozšíření úkolů hlavně pro ženijní a zdravotnické jednotky a vznik plynové služby. Vývoj a zavedení biologických zbraní si vyžádaly spolu s objevem a prvním použitím jaderných zbraní rozšíření působnosti plynové služby a následně vznik nového, samostatného druhu vojska – chemického vojska.

(Celý článek)

Odběr a transport vzorků — staronový úkol pro specialisty chemického vojska

Ing. Petr ŽUJA, Ing. Tomáš DVOŘÁK, Ústav OPZHN Vyškov, Univerzita obrany Brno

Motto: Odebrat špatný vzorek či odebrat správný vzorek nesprávně vede k znehodnocení
všech následujících činností a činí tak získaná data bezcennými.

Příspěvek pojednává o problematice výběru a výcviku specialistů pro odběr a transport vzorků. Počátek analýzy kontaminovaných vzorků a tedy i jejich odběru a transportu lze datovat do období první světové války. V té době došlo k prvnímu použití chemických zbraní – zpočátku chlóru, později látek, které byly určeny přímo k vojenskému použití. To vyvolalo potřebu jejich chemického rozboru za účelem nalezení vhodných způsobů ochrany a léčby zasažených.

(Celý článek)

Materiální vybavení družstev pro odběr a transport vzorků

Ing. Tomáš DVOŘÁK, Ing. Jozef KUČÍK, CSc., Ústav OPZHN Vyškov, Univerzita obrany Brno

V Armádě ČR odebírají vzorky podezřelé z kontaminace především družstva odběru a transportu vzorků (OTV). Toto družstvo je součástí jednotky odběru a identifikace vzorků (SICRA týmu). SICRA tým je zařazen ve středisku speciálního určení (SSU) praporu radiační, chemické a biologické ochrany. Materiální vybavení a postupy při odběru jsou podrobně popsány ve spojeneckých publikacích „Odběr vzorků a identifikace bojových biologických a otravných látek“ (AEP-10), příručka NATO a „Odběr vzorků a identifikace radioaktivních látek“ (AEP-49), příručka NATO. Národními normami popisujícími odběr vzorků je předpis „Činnost jednotek radiačního a chemického průzkumu“ (Chem-1-6) a návrh předpisu „Bojové použití jednotek chemického vojska“ (Chem-1-3).

(Celý článek)

Potlačení lidového povstání

Ing. Karel KUDLIČKA, Správa doktrín Vyškov

Příspěvek popisuje zkušenosti Velké Británie z boje proti povstalcům v letech 1948–1957 v období tzv. Malajské krize.

(Celý článek)

Boj proti povstalcům — úkolové uskupení Devil v Afghánistánu

Ing. Karel KUDLIČKA, Správa doktrín Vyškov

Příspěvek pojednává o způsobu plnění úkolů stabilizační operace Trvalá svoboda v Afghánistánu. Prostor odpovědnosti úkolového uskupení Combined Task Force Devil (CTF Devil) zahrnoval 10 provincií regionálního velitelství Východ. Hlavní část úkolového uskupení CTF Devil tvořila 1. brigáda 82. výsadkové divize. Součástí úkolového uskupení bylo 8 provinčních rekonstrukčních týmů (PRT), 5 bojových praporů, jeden předsunutý zabezpečovací prapor, 2 dělostřelecké baterie a 9 samostatných rot. Úkolové uskupení mělo dohromady více než 5 000 osob.

(Celý článek)

Provinční rekonstrukční týmy — zkušenosti a doporučení

Ing. Karel KUDLIČKA, Správa doktrín Vyškov

Obsahem studie je hodnocení jednotlivých modelů provinčních rekonstrukčních týmů, jejich efektivity a pojmenování nedostatků. Studie je rozdělena do následujících částí: Resumé, I. Úvod, II. Analytický rámec, III. Politika a administrativní systém, IV. Civilně-vojenské vztahy, V. Aktivity a vztahy, VI. Dopad hodnocení, VII. Doporučení. Kromě seznamu zkratek obsahuje přílohy A až F. Přílohy zahrnují charakteristiku provinčních rekonstrukčních týmů, které byly předmětem studie, tj. PRT Kanady, Německa, Itálie, Litvy, Velké Británie a USA.

(Celý článek)

Zkušenosti ze sovětsko-afghánské války — léčka „Deh-khwaja“

Ing. Jozef BUZA, Správa doktrín Vyškov

V roce 1982 sovětská 70. samostatná motostřelecká brigáda, podporovaná silami afghánské armády, zahájila blokovací a vyčišťovací operaci proti jednotkám mudžáhidů v provincii Panjwayee. Tato provincie se nachází asi 25 kilometrů od Kandaháru. Záměrem Sovětů bylo potrestání skupin mudžáhidů, které nepřetržitě dotíraly (působily) na sovětské kolony a kolony afghánské armády a zásobovací konvoje na hlavní silnici Kandahár–Herat. Skupiny mudžáhidů v okolí Kandaháru se rozhodly provést diverzní akci proti nepříteli s cílem odlehčit stálému tlaku na povstalce v provincii.

(Celý článek)

Léčka v údolí „GUMBAD“

Ing. Jozef BUZA, Správa doktrín Vyškov

Článek popisuje zkušenosti velitele pěší roty z vedení bojové činnosti v jižních oblastech Afghánistánu. Použitím boční pochodové záštity se jednotce podařilo odhalit léčku dříve, než se její hlavní část dostala do smrtící zóny. V následujícím boji jednotka nepřítele odrazila a získala zkušenosti, které později vícekrát využila.

(Celý článek)

Ovládnutí domu

Ing. Karel KUDLIČKA, Správa doktrín Vyškov

Článek pojednává o taktice, technikách a postupech (tactics, techniques, and procedures – TTPs), použitých americkými jednotkami při nasazení v operaci Trvalá svoboda v Iráku. Uvedené TTPs vyplňují mezeru mezi doktrínou a její aplikací (prováděcími manuály a předpisy). Článek v úvodu popisuje odlišnosti ve vnitřním uspořádání iráckých obydlí, jejich vliv na způsob čištění místností a celé budovy. Podrobně popisuje způsob ovládnutí domu, který respektuje stanovená pravidla pro použití síly a minimalizuje ztráty na civilních obětech a materiální škody.

(Celý článek)

27 doporučení Lawrence z Arábie

Ing. Jozef BUZA, Správa doktrín Vyškov

Na základě osobních zkušeností připravil T. E. Lawrence, známý jako Lawrence z Arábie, 27 doporučení jak jednat s arabským obyvatelstvem. Lawrence říká, že jednání s Araby je umění, platí pro něj řada výjimek a bez zřejmých pravidel. Doporučení uvádí, že pokud umíme taktně jednat, můžeme využít vliv místních vůdců ve prospěch vlastních cílů v dané oblasti.

(Celý článek)

Muslimský svět — mé zkušenosti z Bagdádu

pplk. Ing. Petr KOZIEL, Správa doktrín Vyškov

Armáda České republiky nasazuje jednotky do zahraničních misí, kde se vojáci setkávají na různých úrovních s multikulturní a multináboženskou společností. V přípravě do mise jsou příslušníci AČR seznamováni s hlavními a všeobecnými zásadami respektování povahových, kulturních a sociálních odlišností, které se projevují v pozdravech, pracovních vztazích, způsobu, stylu a formě verbální i neverbální komunikace, vztazích mezi mužem a ženou, rodiči a dětmi. Míra platnosti těchto zásad může být ovšem rozdílná, v závislosti na společenské úrovni jednání, jednajících a jejich vzdělání.

Autor článku popisuje své osobní zkušenosti z jednání s Iráčany a porovnává je s doporučeními, která jsou dávána příslušníkům AČR vysílaným do misí v Iráku a Afghánistánu.

(Celý článek)

Vojenská encyklopedie

Ing. František BLIŽŇÁK, Správa doktrín Vyškov

Vstupem do Organizace Severoatlantické smlouvy se ČR v oblasti vojenství začlenila do aliančního vojenského prostředí. Přijetím závazků, vyplývajících z členství v NATO, převzala i řadu standardizačních požadavků, které zabezpečují tzv. interoperabilitu při přípravě a vedení mnohonárodních vojenských operací.

(Celý článek)