Články

 

Obsah publikovaných příspěvků nemusí být vždy ve shodě se stanoviskem vydavatele a redakční rady časopisu, vyjadřuje názory a postoje jednotlivých autorů.
Časopis Doktríny je vojenské odborné on-line periodikum zaměřené na publikování aktuálních informací. Standardní číslo obsahuje následující oblasti s tímto obsahem:

Teorie, koncepty a doktríny   Zkušenosti a poznatky z operací
Zahraniční studie a zkušenosti z operací   Technika a výzbroj
Výcvik a vzdělávání   Recenze a aktuální informace


Elektronický boj

Ing. Karel Janáč, Odbor doktrín Vyškov

Autor článku objasňuje základní aspekty spojené s realizací elektronického boje v podmínkách Armády České republiky v souladu s přijatou koncepcí elektronického boje a pojetím elektronického boje uvedeným v dokumentech Aliance.

Přečteno: x     |    Článek ve formátu PDF Elektronický boj    |    (Celý článek)

Komplexní přístup v pojetí společné spojenecké doktríny AJP-01 (D) RD

Ing. Karel Kudlička, Odbor doktrín Vyškov

Autor ve svém článku popisuje pojetí komplexního přístupu při plánování a provedení soudobých vojenských operací, tak jak jej charakterizuje ratifikační návrh společné doktríny NATO AJP-01 (D). V článku je poukázáno na hybridní hrozby vytvářené státními a nestátními aktéry, kteří se necítí vázány žádnými mezinárodními právními nebo etickými normami a kterým v soudobých vojenských operacích čelí vojenské síly NATO. Autor zde zdůrazňuje, že mají-li být operace, jejichž cílem je vytvoření udržitelného míru úspěšné, musejí být prováděny za použití příslušných nevojenských a vojenských nástrojů, koordinovaným a sladěným způsobem.

Přečteno: x     |    Článek ve formátu PDF 
Komplexní přístup v pojetí společné spojenecké doktríny AJP-01 (D) RD    |    (Celý článek)

Uvedení do základů teorie vedení společných operací

Ing. Oldřich Socha, Odbor doktrín Vyškov

Autor článku ve své informační analýze postupuje od popisování operačních úloh, kde se věnuje představám operačních řešení těchto úloh, až po zkoumání základního předpokladu přijetí řešení. V následujících kapitolách 1. Společné síly nástroj politiky; 2. Společné operační prostředí a 3. Národní bezpečnostní výzvy nastiňuje, proč a v jakých podmínkách budou společné síly v budoucnosti nasazovány. Tento článek odráží společné operační prostředí jako oddělený, ale přitom společný doprovodný podklad.

Přečteno: x     |    Článek ve formátu PDF Uvedení do základů teorie vedení společných operací    |    (Celý článek)

Běžný den mobilního pozorovacího týmu v Lógaru

por. Bc. Jan Hrdinka, VÚ 5153 Přáslavice (72. mpr)

Autor článku popisuje základní činnosti a s nimi spojené úkoly a opatření v průběhu zahraniční mise, kde působil jako velitel mobilní pozorovací skupiny. Text poskytuje obecné informace o českém provinčním rekonstrukčním týmu působícím v provincii Lógar a zkušenosti a poznatky z této mise.

Přečteno: x     |    Článek ve formátu PDF Běžný den mobilní pozorovací skupiny v Lógaru    |    (Celý článek)

Budoucí operace

pplk. Ing. Jiří Pohlodek, Ing. Jiří Víteček, Odbor doktrín Vyškov

Autoři článku popisují podstatu nové koncepce budoucích operací vedených pozemními silami Spojených států amerických a náhled na potřebné změny v jejich budování.

Přečteno: x     |    Článek ve formátu PDF Budoucí operace    |    (Celý článek)

Je možné zvítězit v Afghánistánu bez afghánských žen?

Ing. Jozef Buza, Odbor doktrín Vyškov

Autor článku poskytuje informace o působení speciálně připravených příslušnic americké armády při běžném kontaktu s afghánskými ženami. Konstatuje, že americká armáda i další alianční armády si uvědomují, jak obtížné bude vyhrát válku v Afghánistánu bez cíleného působení na afghánské ženy.

Přečteno: x     |    Článek ve formátu PDF Je možné zvítězit v Afghánistánu bez afghánských žen?    |    (Celý článek)

Jarní sympozium k protipovstaleckému boji

Ing. Karel Kudlička, Odbor doktrín Vyškov

Autor ve svém článku sumarizuje hlavní myšlenky a informace z vystoupení účastníků jarního sympozia k protipovstaleckému boji pořádaného Centrem pozemních a námořních sil Spojených států amerických pro boj proti povstalcům.

Přečteno: x     |    Článek ve formátu PDF Jarní sympozium k protipovstaleckému boji    |    (Celý článek)

Získávání a vyhodnocení poznatků a zkušeností v praxi

Ing. Karel Kudlička, Odbor doktrín Vyškov

Autor článku seznamuje čtenáře se současným stavem již zavedeného systému získávání a vyhodnocování poznatků a zkušeností v nadnárodním prostředí. Text článku objasňuje fungování uvedeného procesu se zaměřením na způsoby sběru poznatků a zkušeností, povinnosti a působnost participujících subjektů a vedenou agendu.

Přečteno: x     |    Článek ve formátu PDF Získávání a vyhodnocení poznatků a zkušeností v praxi    |    (Celý článek)

Operace protipovstaleckého boje v Afghánistánu

Ing. Pavol Varga, Odbor doktrín Vyškov

Článek objasňuje poznatky kapitána Brada Izraele a dalších velitelů malých jednotek z činnosti v prostředí protipovstaleckého boje. Pojednává o zásadách pro organizování spolupráce s místními obyvateli a administrativou v Afghánistánu. Objasňuje možné způsoby jednání aliančních vojáků s lidmi na vesnicích s cílem snadněji pochopit místo a úlohu velitele taktické jednotky v protipovstaleckém boji.
Poznámka: Kpt. Brad Izrael pracoval při svých nasazeních v Afghánistánu jako velitel pěší čety, velitel čety těžkých zbraní i velitel průzkumné čety. V současné době studuje v Maneuvre Captains Career Course ve Fort Benningu.

Přečteno: x     |    Článek ve formátu PDF Operace protipovstaleckého boje v Afghánistánu    |    (Celý článek)

Stav procesu přezbrojení AČR automobilem terénním středním

pplk. Ing. Petr Marek, Odbor doktrín Vyškov

Článek pojednává o přezbrojení Armády České republiky automobily terénními středními v letech 2008 a 2009. Představuje již dříve zavedený automobil terénní střední značky Praga V3S a nově zavedený automobil terénní střední značky TATRA 810. Stručně porovnává oba tyty automobily a sumarizuje důležité milníky v procesu přezbrojení na vozidlo TATRA 810. Pro dokreslení stavu analyzuje proces postupného vyřazování vozidla Praga V3S z rezortu Ministerstva obrany České republiky.

Přečteno: x     |    Článek ve formátu PDF Stav procesu přezbrojení AČR automobilem terénním středním    |    (Celý článek)

Střelecká příprava – nově

Ing. Jaroslav Zapletal, CSc., Odbor doktrín Vyškov

Autor ve svém článku popisuje strukturu a zaměření nových Osnov střeleb z ručních zbraní a zbraní bojových vozidel, které nabývají účinnosti dnem 1. října 2010. Text článku pojednává o úloze a využitelnosti osnov střeleb, formátu a způsobu, jak byly zpracovány, odborném obsahu hlavní části a problematice řešené v jednotlivých přílohách.

Přečteno: x     |    Článek ve formátu PDF Střelecká příprava – nově    |    (Celý článek)

Střelecká příprava v systému přípravy personálu

Ing. Jaroslav Zapletal, CSc., Odbor doktrín Vyškov

Autor ve svém článku poukazuje na to, jak konstruktivně přistupovat k řešení problematiky střelecké přípravy jako jednoho ze základních předmětů polní přípravy příslušníků ozbrojených sil České republiky. Jeho tvrzení vychází z vnitřních předpisů a odborných publikací rezortu Ministerstva obrany České republiky.

Přečteno: x     |    Článek ve formátu PDF Střelecká příprava v systému přípravy personálu    |    (Celý článek)

Štábní nácvik k velitelskoštábnímu cvičení s částečným vyvedením vojsk Boleslavská hradba 2010

pplk. Ing. Petr Marek, Odbor doktrín Vyškov

Článek pojednává o štábním nácviku na Velitelství sil podpory ve Staré Boleslavi v měsíci dubnu 2010. Štábní nácvik byl organizován a proveden v rámci plánovacího cyklu cvičení, jehož vyvrcholením je velitelskoštábní cvičení s částečným vyvedením vojsk Boleslavská hradba 2010 v měsíci září. Plánovaný cyklus cvičení je v roce 2010 realizován pod námětem logistické podpory jednotek v zahraničí. Primárním cílem štábního nácviku bylo procvičit štáb Velitelství sil podpory v oblasti procesu přijetí, soustředění a dalšího pohybu (Reception, Staging and Onward Movement – RSOM) jednotek, výzbroje, techniky a dalšího materiálu k vojenským jednotkám plnícím (bojové) úkoly v místě operace.

Přečteno: x     |    Článek ve formátu PDF Štábní nácvik k velitelskoštábnímu cvičení s částečným vyvedením vojsk Boleslavská hradba 2010    |    (Celý článek)

Nový předpis – Výcvik na vodě

Ing. František Janečka, Odbor doktrín Vyškov

Autor článku poskytuje základní informace o novelizovaném vojenském předpisu Žen-2-4 „Výcvik na vodě”, který dnem 1. srpna 2010 nahradil stávající vojenský předpis. V textu článku je zmíněna obecná charakteristika a obsahové členění se stručnou specifikací informací uvedených v jednotlivých částech vojenského předpisu.

Přečteno: x     |    Článek ve formátu PDF Nový předpis – Výcvik na vodě    |    (Celý článek)

Zavádění „přejímacích” standardizačních dohod Aliance

Ing. Michal Ročkár, Odbor doktrín Vyškov

Článek pojednává o zavádění standardizačních dohod Aliance do podmínek rezortu Ministerstva obrany České republiky. V textu článku jsou objasněna specifika procesu implementace, definovaná vnitřními předpisy rezortu Ministerstva obrany České republiky, která jsou determinující pro publikační činnost Odboru doktrín Velitelství výcviku – Vojenské akademie.

Přečteno: x     |    Článek ve formátu PDF Zavádění „přejímacích” standardizačních dohod Aliance    |    (Celý článek)