Články


Časopis Doktríny je vojenské odborné on-line periodikum zaměřené na publikování aktuálních informací. Standardní číslo obsahuje následující oblasti s tímto obsahem:

Teorie, koncepty a doktríny   Zkušenosti a poznatky z operací
Zahraniční studie a zkušenosti z operací   Technika a výzbroj
Výcvik a vzdělávání   Recenze a aktuální informace


Vývoj doktrinální soustavy AČR a tvorba doktrinálních dokumentů

Ing. Oto VEJMELKA, odbor doktrín Vyškov

Autor článku popisuje vznik a vývoj doktrinální soustavy Armády České republiky od přijetí České republiky do Severoatlantické aliance až doposud a tvorbu základních dokumentů doktrinální soustavy. Článek tvoří dvě hlavní části. V první části je objasněna historie vzniku doktrinální soustavy, kde jsou uvedeny důležité milníky, události, vazby a procesy spojené s vývojem doktrinální soustavy až do dnešní podoby. Autor informuje o hierarchii doktrín uspořádaných podle významu a kompetencí a popisuje úrovně doktrinální soustavy. Ve druhé části jsou uvedeny právní předpisy a vnitřní předpisy spojené s tvorbou, objasněna úloha poradního orgánu náčelníka Generálního štábu Armády České republiky a detailně rozebrán proces tvorby základních doktrinálních dokumentů, přijaté zásady a schválené postupy v oblasti doktrinální soustavy.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Tvorba a aktualizace datových číselníků

podplukovník Ing. František RUŽIČKA, VÚ 8860 Belgie

Autor článku detailně objasňuje oblast softwarové podpory spojené s vytvářením a aktualizací číselníků dat, které jsou použité k sjednocení vstupních a výstupních informací jakéhokoli procesu v rezortu obrany a používaných kolekcí dat (databází). Text článku tvoří jedenáct na sebe chronologicky navazujících částí, objasňujících danou problematiku, která nebyla doposud v žádném periodiku popsána. Autor stručně analyzuje jiné veřejně dostupné číselníky, které nelze efektivně aktualizovat, a postrádají dostatečnou stabilitu. Hlavní pozornost je v článku věnována samotné tvorbě číselníku zahrnující podrobné vysvětlení předurčené pro příslušné vedoucí pracovníky a manažery. Neoddělitelnou součástí textu je vydefinování souvisejících pojmů na základě odborné literatury. Autor článku předpokládá, že informace uvedené v textu jsou obecně přínosné a použitelné všude tam, kde dochází ke sběru a následnému vyhodnocování dat.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Zpravodajství z lidských zdrojů na operačním a taktickém stupni v podmínkách AČR

Ing. Karel JANÁČ, odbor doktrín Vyškov

Článek pojednává o relativně novém druhu zpravodajské činnosti v Armádě České republiky, kterým je zpravodajství z lidských zdrojů. Článek tvoří tři hlavní části. V první části je vymezen význam a úloha zpravodajství z lidských zdrojů v současném operačním prostředí, které se vyznačuje svoji dynamičností a proměnlivostí v závislosti na situaci. Ve druhé části je objasněno místo zpravodajství z lidských zdrojů v rámci zpravodajského zabezpečení. Třetí část popisuje metody získávání informací od člověka jako potenciálního zdroje a nositele cenných informací pro úspěšný průběh operace. Čtvrtá část charakterizuje formy zpravodajství z lidských zdrojů prováděné s přihlédnutím k bezpečnostní situaci, potřebě zajištění bezpečnosti zdroje a vlastních příslušníků, účelu a fázi operace.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Taktika pozemních sil

Ing. Milan SOJKA, odbor doktrín Vyškov

Autor článku seznamuje čtenáře s některými novými aspekty soudobého boje, které ovlivňují oblast taktiky, a uvádí základní rozdělení taktických pozemních činností v souladu s aktuálním zněním aliančních doktrín. Článek tvoří dvě části, ve kterých jsou uvedeny nové aspekty soudobého boje a druhy taktických pozemních činností. V Armádě České republiky jsou dosud platné „Bojové předpisy pozemních sil Armády České republiky“ pro stupeň družstvo až brigáda z roku 1997. V roce 2008 byly Správou doktrín Ředitelství výcviku a doktrín Vyškov vydány publikace „Taktika družstva“, „Taktika čety“ a „Taktika roty“. Uvedené předpisy a publikace uvádějí jiné (nebo nepřesné) členění taktických pozemních činností, než je aktuální členění dle přijatých aliančních doktrín.  Cílem článku je sjednocení terminologie a vymezení obsahu jednotlivých taktických činností.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Uvedení do základů teorie vedení společných operací

Ing. Oldřich SOCHA, odbor doktrín Vyškov

V poslední části článku k teorii vedení společných operací jsou v kapitole 7 "Význam pochopení teorie vedení společných operací" a kapitole 8 "Rizika přijetí této teorie" analyzovány základní předpoklady a rizika spojená s takovým vedením společných operací. Uvedené kapitoly jsou přímo určeny jako vodítko pro proces rozvoje schopností Armády České republiky (dále jen AČR).

Třetí část článku navazuje na předchozí části článku publikované v čísle 02/2010, ve kterých bylo pojednání o tom, proč a v jakých podmínkách budou společné síly v budoucnosti nasazovány a 01/2011 a objasněny základy teorie vedení společných operací a ukázky, které budou společné síly plnit.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Činnost národního experta v pozorovací misi Evropské unie v Gruzii

Ing. Oldřich ZELA, odbor doktrín Vyškov

Autor v textu článku popisuje průběh pozorovací mise Evropské unie v Gruzii, kde po dobu 16 měsíců působil ve funkci národního experta – pozorovatele na hranici Gruzie s Abcházií. Článek je členěn do pěti na sebe navazujících částí. V první části je čtenář seznámen s  historickými fakty o Gruzii a genezí konfliktu s Ruskem. Ve druhé části je objasněn Mírový plán Evropské unie a její mandát vydaný směrem ke Gruzii. Třetí část chronologicky informuje čtenáře o úkolech a opatřeních spojených s přípravou na vyslání do mise. Ve čtvrté části je popsán průběh mise, kde je objasněna organizace a práce týmů, jejich zabezpečení a další faktory ovlivňující činnost mezinárodních týmů. Pátá část článku stručně seznamuje čtenáře s opatřeními a úkoly spojenými s návratem z mise do České republiky. Text článku poukazuje na specifika civilní pozorovací mise Evropské unie v Gruzii a přináší i zajímavé informace o běžném životě a zvyklostech místních obyvatel v této euroasijské zemi.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Postřehy z působení styčného důstojníka v Mezinárodních bezpečnostních a podpůrných silách

kpt. Ing. Elemír KUREJ, odbor doktrín Vyškov

Autor článku poskytuje obecné informace o poslání, úkolech a organizační struktuře mise Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil, která probíhá v Tálibánem sužovaném Afghánistánu. Článek tvoří dvě hlavní části. V první části je objasněno poslání, úkoly a činnosti Velitelství pro výcvik, ve kterém autor šest měsíců působil jako styčný důstojník na velitelství ISAF. Druhá část článku popisuje výkon funkce styčného důstojníka pro Mezinárodní bezpečnostní podpůrné síly Velitelství pro výcvik, zejména jeho povinnosti, úkoly a úskalí, které výkon této funkce zahrnuje. Text článku přináší v obecné rovině nové poznatky, postřehy a zkušenosti z působení důstojníka Armády České republiky v zahraničí, které nebyly doposud nikde v podobném rozsahu publikovány.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Právní systém v Kosovu, vznik státního zastupitelství v Kosovu

prap. Jaromír ŠALPLACHTA a Ing. Pavol VARGA, odbor doktrín Vyškov

Autoři článku poskytují informaci o způsobu výstavby, struktuře a činnosti prvku zřízeného Evropskou unií, který má napomoci řešit složitou situaci v oblasti korupce vládní administrativy a kriminality v Kosovu. Tímto prvkem je mise Evropské unie k prosazování práva v Kosovu. Je složena z policejních i civilních složek rozmístěných na území Kosova a plní úkoly bezpečnostní a obranné politiky pod záštitou mise Spojených národů v Kosovu. Článek tvoří dvě části. První část objasňuje úlohu mise Evropské unie k prosazování práva v Kosovu. Druhá část popisuje úlohu, organizaci a činnost Kosovského státního zastupitelství. Autoři v textu článku poukazují na problémy, se kterými se mezinárodní organizace při plnění úkolů potýkají, a zdůrazňují fakt, že samotné vytvoření organizace problémy nevyřeší, ale alespoň vytvoří podmínky k řešení problému korupce a kriminality, který je rozšířený zejména na Balkáně.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Zkušenosti z použití dělostřelectva v soudobých operacích

Ing. Karel KUDLIČKA, odbor doktrín Vyškov

Autor článku zdůrazňuje nezastupitelnou roli dělostřelectva při palebné podpoře pozemních jednotek a poskytuje zkušenosti z bojového použití dělostřelectva v soudobých mírových operacích. Text článku je rozdělen do tří částí, v první jsou prezentovány zkušenosti z použití dělostřelectva v zastavěném prostoru, které jsou čerpány z poznatků získaných v bitvě o Fallúdžu. Ve druhé části jsou uvedeny zkušenosti z použití dělostřelectva v horském terénu, vycházející z poznatků získaných z počátečního období operace Trvalá svoboda. Třetí část objasňuje současné problémy dělostřeleckých jednotek v Afghánistánu spojené s nízkou mobilitou a omezeným využitím schopnosti dělostřelectva. Zmíněné zkušenosti dělostřelectva z vedení soudobých operací potvrzují, že dělostřelectvo i nadále zůstává hlavní bojovou silou.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Systémy pro detekci a identifikaci biologických aerosolů

Ing. Eva ŠVÁBENSKÁ, VOP-026 Šternberk

Autorka ve svém článku poukazuje na jednoduchou a relativně snadnou výrobu biologických zbraní, jejich problematickou detekci a identifikaci, což dělá z biologických zbraní vhodný nástroj pro jejich potencionální zneužití při teroristických útocích. Upozorňuje na překotný vývoj posledních let v oblasti genového inženýrství, genetiky a dalších oborů, vedoucí na jedné straně k rozvoji rychlejších a přesnějších metod detekce a identifikace, na druhou stranu hrozící i zneužitím těchto poznatků při vývoji nových, ještě nebezpečnějších variant dosud známých biologických látek. Článek tvoří čtyři na sebe navazující části, ve kterých je uveden popis základních technik a konkrétních přístrojů použitelných pro detekci a identifikaci biologických bojových látek. Detekční přístroje a systémy uvedené v článku byly vybírány s ohledem na jejich možné použití v rámci bojových akcí a s ohledem na šíření biologických látek ve formě aerosolu.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Připravované změny ve výstrojním zabezpečení v rezortu Ministerstva obrany

pplk. Ing. Petr HARAŠTA, sekce logistiky Ministerstva obrany

Autor článku stručně popisuje současné problémy v zabezpečení výstrojních náležitostí v rezortu Ministerstva obrany, charakterizuje legislativní prostředí a vysvětluje zásadní opatření sekce logistiky Ministerstva obrany, které povedou ke zkvalitnění zabezpečení Armády České republiky vojenskou výstrojí. Článek tvoří tři části, ve kterých jsou objasněna jednotlivá krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá opatření. V textu jsou stručně uvedeny změny v legislativě České republiky a v rezortu Ministerstva obrany v letech 2010–2012, které mají zásadní vliv na systém poskytování výstrojních náležitostí jednotlivým kategoriím vojáků v činné službě nebo žákům vojenské střední školy. Připravovaných změn odpovídajících současným reálným možnostem rozpočtu rezortu Ministerstva obrany ve výstrojním zabezpečení je však mnohem více než ty, které jsou autorem uvedeny v textu článku.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Taktický bojový letoun Eurofighter Typhoon

Ing. Zdeněk Zeithaml, odbor doktrín Vyškov

Autor v článku charakterizuje a popisuje taktický bojový letoun Eurofighter Typhoon vyráběný v kooperaci firem Alenia Aeronautica, BAE Systems a EADS, pracující jako holding Eurofighter GmbH. Text článku představuje první evropský sériově vyráběný taktický bojový letounem 4,5 generace jako vysoce sofistikovaný „stroj“, který disponuje novými technologiemi, vynikajícími parametry a širokou škálou použití v různých druzích vzdušných operací. Článek tvoří sedm částí. V první části jsou uvedeny základní parametry letounu, ve druhé vývoj a výroba, ve třetí konstrukce, ve čtvrté vybavení, v páté výzbroj, v šesté použití a v sedmé bojové zasazení letounu. Text je doplněn větším množstvím fotografií, které dotvářejí celkový obraz taktického bojového letounu Eurofighter Typhoon.

 

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Koordinace aktivit individuálního výcviku a vzdělávání v rámci NATO

Ing. Vladimír Šilhan, CSc., MSc, sekce personální MO

Autor článku popisuje současný stav a záměry dalšího rozvoje koordinace aktivit individuálního výcviku a vzdělávání v NATO v kontextu probíhajících přeměn pracovních skupin, působících v rámci skupiny pro koordinaci výcvikových aktivit NATO, na úkolové skupiny s krátkodobě jasně vymezenými mandáty. Text článku tvoří tři na sebe navazující části. První část pojednává o hlavních dokumentech NATO pro vzdělávání, výcvik, cvičení a hodnocení výsledků. Ve druhé části je objasněna transformace výcvikové skupiny NATO Training Group. Třetí část charakterizuje činnost šesti úkolových skupin NATO Training Group. V závěru článku je autorem konstatováno, že oblast výcviku a vzdělávání má přímý a velmi důležitý vliv na úspěch vedených operací NATO.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Cesta velitele – úvahy o velení a řešení krizí

plk. v. v. Ing. Josef NASTOUPIL, mjr. Ing. Petr MAREK, odbor doktrín Vyškov

Autoři ve svém článku vycházejí z historických pramenů, které objasňují filozofii, poznání, úsudky a závěry vojenského stratéga Zhuge Lianga na problematiku velení a řízení armády v návaznosti na státní zřízení a politiku v Číně. Zhuge Liang zastával funkci nejvyššího kancléře státu Shu v době Tří království za panování císaře Liu Beie, posledního panovníka dynastie Han. Zhuge Liang byl později jako hrdina mytologizován a jsou mu přisuzovány četné vynálezy zbraní a vojenských strategií. V článku je objasněno 58 aspektů, které úzce souvisejí s morálními a odbornými předpoklady velitelů, jejich chováním a jednáním, postoji, uvažováním, hodnocením, rozhodováním a loajálností při řešení krizí v době míru i za války. Zajímavé jsou vojenské i politické postřehy tohoto geniálního vojevůdce, státníka, učence a myslitele, které jsou přenosné a poplatné i pro dnešní dobu.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Kurz Lessons Learned štábních důstojníků Severoatlantické aliance

prap. Jaromír ŠALPLACHTA, odbor doktrín Vyškov

Autor článku informuje o jedné z forem přípravy specialistů procesu získávání poznatků a využívání zkušeností, kterou je série kurzů organizovaných Švédským královstvím pod záštitou Společného střediska analýzy a získaných zkušeností v Portugalsku. V článku je ukázáno, že této oblasti je v rámci Severoatlantické aliance věnována vysoká pozornost, což bylo patrné nejen na kvalitě organizace přípravy, ale i na erudovanosti všech zúčastněných lektorů. Článek tvoří pět částí. V první části je vydefinováno základní pojmosloví, ve druhé části je objasněna struktura procesu a ve třetí části je objasněn samotný proces získávání poznatků a využívání zkušeností. Čtvrtá část prezentuje schopnosti podpůrných prvků procesu a pátá část uvádí příklady užití procesu získávání poznatků a využívání zkušeností. V závěru autor zdůrazňuje nutnost co nerychlejšího zakořenění procesu získávání poznatků a využívání zkušeností v Armádě České republiky s ohledem na nejistý vývoj budoucí bezpečnostní a hospodářské situace ve světě.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Příprava občanů k obraně státu

Ing. Miroslav JURENKA, Ph.D., Univerzita obrany Brno

Článek pojednává o přípravě obyvatelstva k obraně státu, vychází z právního rámce, naznačuje současný stav a zároveň seznamuje odbornou veřejnost s iniciativou a postupem Ministerstva obrany ČR v předmětné oblasti.

Jako východisko pro řešení ukazuje na neuspokojivou situaci v tom, že rozsah provádění přípravy občanů k obraně státu neodpovídá významu obrany státu a není zcela v souladu s ustanovením zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, § 6 a § 52. Příprava občanů k obraně je realizována především jako součást přípravy obyvatelstva k ochraně v souvislosti s nevojenským ohrožením v rámci spolupráce s MV-GŘ HZS ČR, což neumožňuje plně rozvinout přípravu obyvatelstva ve všech důležitých oblastech z hlediska obrany státu.

Článek informuje o tom, že vzhledem k této skutečnosti byla na počátku roku 2011 zřízena na MO ČR mezirezortní pracovní skupina s úkolem vypracovat „Koncepci přípravy obyvatel k obraně státu“ a tuto předložit do konce roku 2012 vládě ČR. Gestorem za přípravu analytické i návrhové části byla stanovena sekce obranné politiky a strategie MO.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Přeprava nebezpečných věcí

kpt. Ing. Michal ZELENÁK, Univerzita obrany Brno

Autor článku objasňuje přepravu nebezpečných věcí vozidly Armády České republiky v návaznosti na platné a závazné ustanovení Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Accord Dangereuses Route – ADR). Článek tvoří tři části. V první části je uvedena současná právní úprava pro přepravu nebezpečných věcí v Armádě České republiky. Druhá část článku je zaměřena na změnu ve značení vozidel dle ADR, která vstoupila v platnost dnem 1. ledna 2011, a to ve značení vozidel přepravujících látky ohrožující životní prostředí. Třetí a závěrečná část článku upozorňuje na nejčastější nedostatky ve značení vozidel ADR při přepravě nebezpečných látek třídy 1 a upřesňuje správné používání bezpečnostních značek podle podtřídy a skupiny snášenlivosti přepravované nebezpečné látky.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Zkušebnictví pro Armádu České republiky u VOP-026 Šternberk, s. p.

Ing. Lubomír PŘIKRYL, VOP-026 Šternberk

Autor článku informuje o historii vzniku zkušebnictví Armády ČR a jeho postupných změnách až do současné podoby. Stručně uvádí, jak je zkušebnictví koncipováno a jak je rozděleno po jednotlivých oblastech zkoušení a především jakými oprávněními disponuje pro výkon své činnosti. Autor dále konkretizuje oblasti zkušebnictví již podle jednotlivých druhů zkoušek a jejich výstupů. Popis je především směřován k obecnému přehledu zkoušek, který vychází z celkových takticko-technických požadavků budoucího uživatele vojenské techniky a materiálu. Autor především popisuje oblasti zkoušení v lokalitě Vyškov a okrajově informuje o zaměření zkušebnictví v lokalitě Slavičín a Brno. Je popsána současná struktura zkušebnictví až do konkrétních zkušebních celků (zkušeben). Dále je popsané jejich technologické vybavení (některé jsou v ČR unikátní).

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Metodika činnosti administrátora správce standardizační skupiny a správce standardizační třídy

Ing. Michal ROČKÁR, odbor doktrín Vyškov

Autor článku popisuje činnost administrátora správce standardizační skupiny a správce standardizační třídy formou zkušeností, které mohou sloužit nově pověřeným pracovníkům působícím v oblasti obranné standardizace, spojené s přistupováním ke standardizačním dohodám Severoatlantické aliance a jejich zaváděním do prostředí České republiky. Článek tvoří 5 částí. V první části je uveden seznam zákonných norem, vnitřních předpisů a metodických pomůcek pro obrannou standardizaci a výčet povinností, které plní řídící a výkonné prvky v procesu obranné standardizace. Ve druhé části je objasněn postup pro přistupování ke standardizačním dohodám Severoatlantické aliance a ve třetí postup jejich zavádění v rezortu Ministerstva obrany. Čtvrtá část pojednává o revizi standardizačních dohod. V páté části je uvedena dokumentace, která je vedena administrátorem správce standardizační skupiny a správce standardizační třídy.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Terminologie

Ing. Oldřich ZELA, odbor doktrín Vyškov

Autor článku objasňuje stručnou formou problematiku terminologie na obecné úrovni, terminologie v Severoatlantické alianci a České republice. V úvodu zdůrazňuje význam jednotné terminologie, která umožňuje správný, přesný a jednotný popis druhu činnosti, materiálu a dalších prostředků používaných pro vojenské účely. Článek tvoří 4 hlavní části. V první části je definován pojem terminologie a její přínos pro lidstvo. Ve druhé části je objasněna historie, zdroje a nástroje terminologie v Severoatlantické alianci. Třetí část popisuje principy fungování terminologie v České republice s konkretizací na rezort Ministerstva obrany a odbor doktrín Velitelství výcviku – Vojenské akademie. Poslední část článku je věnována historii a poslání České vojenské encyklopedie jako jednoho z nástrojů pro dosažení jednotné terminologie v rezortu Ministerstva obrany i v jiných rezortech České republiky.

Přečteno: x     |    (Celý článek)