Časopis Doktríny je vojenské odborné on-line periodikum zaměřené na publikování aktuálních informací. Standardní číslo recenzované části obsahuje následující oblasti:

Teorie, koncepty a doktríny   Zkušenosti a poznatky z operací
Zahraniční studie a zkušenosti z operací   Příprava personálu
Vojenské technologie, ekonomika a management


Vyhodnocování radiační, chemické a biologické situace v operacích NATO – novinky a výzvy

Pavel OTŘÍSAL

Nové přístupy k vyhodnocování radiační, chemické a biologické situace (RCHBS) je potřeba vnímat v kontextu nových bezpečnostních hrozeb, jejichž specifikace je publikována v bezpečnostních a strategických dokumentech České republiky, tedy například v Bezpečnostní strategii České republiky (2011). Cílem článku je poukázat na nejdůležitější novinky v oblasti vyhodnocování RCHBS, které vyplývají z nově přijatých aliančních standardizačních dohod a národních dokumentů. Mezi nejdůležitější patří standardizační dohoda 2103 (10. vydání) ve formě spojenecké taktické publikace ATP-45(D) a standardizační dohoda 2497 ve formě spojenecké technické publikace AEP-45(C). Standardizační dohoda 2103 byla do Armády České republiky (AČR) zavedena vydáním 1. doplňku vojenského předpisu Chem-1-4 Monitorování radiační, chemické a biologické situace silami Armády České republiky. V rámci procesu zavedení do AČR byla vydána služební pomůcka Chem-51-5 Vyhodnocování radiační, chemické a biologické situace, předávání zpráv a zajištění varování v operacích NATO, která obsahuje český překlad převážné části spojenecké publikace ATP-45(D), a dále byla novelizována služební pomůcka Chem-51-4 Meteorologické zabezpečení monitorování radiační a chemické situace, která pojednává o změnách v oblasti meteorologického zabezpečení monitorování radiační, chemické a biologické situace.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Niekoľko poznámok k informačným operáciám s dôrazom na psychologické operácie

Jaroslav NIŽŇANSKÝ

Autor  popisuje informačné a psychologické operácie ako dôležitú súčasť širokého rozsahu diplomatických, vojenských a ekonomických aktivít a ich synergický účinok v podobe národnej sily štátu. Pozornosť venuje kategóriám ofenzívnych a defenzívnych informačných operácií, strategickým, operačným, taktickým, konsolidačným, zjednocujúcim a rozdeľujúcim psychologickým operáciám v kontexte nových technologických výdobytkov 21. storočia. Prioritne poukazuje na potrebu formulácie doktríny, vzdelávania dôstojníckeho zboru, integráciu do plánovacích procesov štábov, optimálnych organizačných štruktúr a vytvorenie podmienok pre intenzívnejšie skúmanie.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Ochrana vzdušného prostoru České republiky – Air Policing a mise Severoatlantické aliance Baltic Air Policing

Janka KOSECOVÁ

Autorka článku se zabývá konceptem ochrany vzdušného prostoru (Air Policing) v  prostředí Organizace Severoatlantické smlouvy. Cílem je ozřejmit provádění ochrany vzdušného prostoru v minulém, dnešním a budoucím čase a ukázat způsob provádění tohoto úkolu nad pobaltskými státy, které z důvodu absence nadzvukového stíhacího letectva nemají schopnost provádět Air Policing vlastními silami. V první řadě budou definovány základní pojmy problematiky z více úhlů pohledů, dále stručně vyjádřena historie a současný stav Air Policingu a objasněn Integrovaný systém protivzdušné obrany Severoatlantické aliance. Po té bude poukázáno na misi NATO Baltic Air Policing, kde bylo české nadzvukové stíhací letectvo nasazeno.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Pracovní vytížení řídících letového provozu v Armádě České republiky

Richard ŠTECHA

Autor článku se věnuje řízení letového provozu v Armádě České republiky z hlediska vlivu na lidský činitel (v angl. Human Factors). Cílem tohoto článku je shrnout, porovnat a zobecnit pracovní vytížení řídících letového provozu na jednotlivých pracovištích z hlediska personální naplněnosti, počtu služeb, složení směn, druhů zabezpečovaných leteckých činností a z toho vyplývajícího množství odpracovaných, resp. přesčasových hodin. „Správný“ počet odpracovaných hodin bezpochyby přispívá k vypracování a prohlubování správných návyků, které jsou při řízení letového provozu nutností. Na druhé straně však vyšší množství přesčasové práce a zatěžování řídících letového provozu může negativně ovlivňovat jejich schopnosti a možnosti kvalitně a bezpečně vykonávat svou práci, tj. řídit letový provoz.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Peacekeeping, nebo piecekeeping: Analýza ruského řešení abcházského konfliktu

Tomáš KUČERA

V srpnu 2008 propukl ozbrojený konflikt mezi Ruskem a Gruzií, v jehož důsledku Moskva uznala nezávislost separatistických provincií Abcházie a Jižní Osetie a garantovala je silou svých zbraní. Ruské ozbrojené síly však působily v obou provinciích po celou dobu od rozpadu Sovětského svazu většinou v roli mírových sil. Tento článek analyzuje ruský přístup k peacekeepingu v Abcházii a jeho efekt na řešení, či naopak eskalaci abcházského konfliktu. Hlavní pozornost je věnována třem faktorům: Prvním je slabé velení ruských ozbrojených sil, a tak i příležitost pro autonomní působení vojenských jednotek. Druhým faktorem jsou použité metody řešení konfliktu, které vyřešení konfliktu příliš nenapomáhaly, a třetím je prosazování ruských národních zájmů. Tento třetí faktor se jeví jako nejvýznamnější.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Tálibán – stále se vyvíjející nepřítel

Jaromír ŠALPLACHTA

Autor ve svém článku poukazuje na proměny v činnosti hnutí Tálibán zaznamenané v průběhu posledních několika let. V první části článku popisuje strukturu tohoto hnutí, způsoby jeho financování a dále také prostředky, které Tálibán používá k šíření svojí propagandy nejen na území Afghánistánu. Ve druhé části pak představuje výčet některých poznatků a doporučení získaných v rámci bojových střetů koaličních vojáků s povstaleckými skupinami hlásícími se k tomuto hnutí. Jedná se především o poznatky jednotek námořní pěchoty Spojených států amerických, získané vedením bojové činnosti v provinciích Helmand a Farah. Tyto poznatky poukazují na rapidní zlepšení taktiky, technik a postupů, které používá současný Tálibán. Na závěr článku autor zdůrazňuje některé aspekty, které by mohly negativně působit na afghánské obyvatelstvo a tím posílit vliv Tálibánu v mnoha oblastech. V samotném závěru článku je zdůrazněna úloha přípravy jednotek vysílaných do místa nasazení, která by měla být organizována především na základě nejnovějších poznatků získaných přímo v místě dané operace.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Vyzbrojování Etiopie a Eritreje moderním leteckým materiálem

Lukáš DYČKA

Text pojednává o vyzbrojování Etiopie a Eritreje moderními stíhacími letouny do roku 2000. V první kapitole je vyzbrojování letectva obou zemí rozděleno do čtyř období mezi lety 1992 až 2000. Hlavní důraz je položen na využití vzdušných sil ve válce mezi oběma státy v letech 1998 až 2000. Druhá kapitola textu analyzuje, jakým způsobem byla získaná poučení ze vzájemné konfrontace promítnuta do strategických dokumentů a jakým způsobem se rozdílné zkušenosti s provozem letounů MiG-29 a Su-27 odrazily na dalším přístupu k vyzbrojování vzdušných sil. Důraz je kladen na zahraničně-politickou orientaci obou států. Poslední oddíl článku zhodnocuje vliv vývozců (především Ruska a méně Ukrajiny) těchto letadel na dynamiku konfliktu atd. v závěru jsou shrnuty hlavní poznatky.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Odborné taktické cvičení roty logistiky

Michal ZELENÁK

Článek je zamyšlením nad pojmem odborného taktického cvičení roty logistiky a jeho obsahem. V úvodu autor popisuje teoretická východiska pro provedení odborného taktického cvičení roty logistiky, hodnotí současný stav v oblasti vnitřních a souvisejících předpisů v této oblasti a snaží se nalézt vhodné řešení. V druhé části je zpracován vlastní návrh průběhu odborného taktického cvičení roty logistiky. V závěru jsou uvedena doporučení k navedení jednotného systému hodnocení jednotek logistiky v AČR.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Elektronické vzdelávanie v ozbrojených silách Slovenskej republiky – možné riešenie

Zdeněk MIKULEC

(redakcí zkráceno a upraveno se souhlasem autora)

Advanced Distributed Learning – ADL je systém a forma elektronického vzdelávania (e-learning), ktorý predstavuje funkčné spojenie možností moderných informačných technológií (počítačových technológií a internetových sietí) so súčasnými požiadavkami na výcvik a vzdelávanie.

ADL je jedným z možných riešení ako zabezpečovať výcvik a vzdelávanie vojenského personálu efektívnym, účinným a finančne nenáročným  spôsobom.

V článku je opísaný systém ADL a možnosti jeho využitia v oblasti prípravy, výcviku a vzdelávania v ozbrojených silách. Sú tu uvedené niektoré webové stránky, ktoré ponúkajú rôzne ADL kurzy v rámci NATO a PfP krajín. V závere článku sú načrtnuté možnosti ako dosiahnuť ADL spôsobilosti v ozbrojených silách Slovenskej republiky.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Výběr a příprava vojáků v armádách NATO

Miloslav STEHLÍK

Zuzana NĚMEČKOVÁ

Pavel LANDA

V článku jsou analyzovány odlišnosti při výběru a přípravě profesionálních vojáků v jednotlivých členských státech Severoatlantické aliance a vstupní požadavky pro přijetí uchazečů do profesionální armády. V první části je pozornost věnována tělesné přípravě jako prostředku pro zvýšení fyzické, vytrvalostní, silové i koordinační schopnosti vojáků. V další části je uvedena klasifikace intenzity stresu v armádě Spojených států amerických v rámci jejího programu Kontrola operačního stresu bojových jednotek. Je zde uvedeno posouzení postojů vojáků k přípravě na zvládání obtížných situací a k výcviku směřujícímu ke zvyšování psychické stability. V další části je popsán kurz základní přípravy pro zájemce o profesionální vojenskou službu v Armádě České republiky a obecné cíle vojenského výcviku v armádách Severoatlantické aliance zaměřeného na zvyšování psychické odolnosti, fyzické vytrvalosti, silových a koordinačních schopností a speciální přípravu.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Analýza prostorového využití vojenských kontejnerů používaných v rámci Dopravně-zásobovacího systému Armády České republiky

Martin VLKOVSKÝ

Tomáš DVOŘÁK

Příspěvek analyzuje vybrané aspekty nakládky skladových kontejnerů ISO 1C s důrazem na využitelnost ložné plochy, resp. celkového vnitřního prostoru kontejneru. Jsou komparovány používané ložné plány včetně zjištění jejich silných a slabých stránek. Součástí příspěvku je i porovnání využitelnosti ložné plochy skladového kontejneru ISO 1C s FLATRACK 20-M. Stěžejní částí příspěvku je identifikace nedostatků v prostorovém využití skladových kontejnerů ISO 1C var. „A“. Na závěr příspěvku jsou představeny směry dalšího zkoumání pro zvýšení efektivnosti uložení paletových jednotek v kontejneru s využitím vhodných technických prostředků pro vytvoření „druhého patra“.

Přečteno: x     |    (Celý článek)