Časopis Doktríny je vojenské odborné on-line periodikum zaměřené na publikování aktuálních informací. Standardní číslo recenzované části obsahuje následující oblasti:

Teorie, koncepty a doktríny   Zkušenosti a poznatky z operací
Zahraniční studie a zkušenosti z operací   Příprava personálu
Vojenské technologie, ekonomika a management


Ponímanie bezpečnosti v aktuálních politicko-vojenských a vojenských dokumentoch alebo nedichotomický náhľad na bezpečnosť

Vladimír ZIKMUND

V prostredí civilnej vedeckej bezpečnostnej komunity sa v posledných rokoch rozširujú východiska na skúmanie bezpečnosti. Jedným z prístupov k skúmaniu tohto javu je aj hľadanie jeho prípadných vnútorných rozporností a teda hľadanie a nachádzanie dichotómií  (dvojakostí) – nejednoznačností  v bezpečnosti. Tento prístup bol demonštrovaný v prednáške uvedenej na bezpečnostnej konferencii v októbri 2001 v Liptovskom Mikuláši pod názvom „Status dichotómií vo výskume bezpečnosti“. Cieľom tohto článku je v odkaze na kľúčové témy aktuálnych politicko-vojenských a vojenských dokumentov poukázať, že komplexnosť kríz súčasného sveta a obsahovo presná interpretácia používaných pojmov neumožňuje dichotomický prístup k skúmaní bezpečnosti.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Tichá vojna a jej následky

Peter MARCHEVKA
Zuzana DIČEROVÁ 

Dobre orchestrovaný kybernetický útok môže paralyzovať celú krajinu takým spôsobom, ktorý mohol byť v minulosti dosiahnutý výhradne zahraničnou inváziou.
Gábor Iklódy - námestník generálneho tajomníka NATO pre nové bezpečnostné otázky

Už dlhšiu dobu sme svedkami búrlivého rozvoja informačných a komunikačných technológií (Information and Communication Technologies – ICT). Je zrejmé, že ešte búrlivejšie obdobie máme pred sebou. Snaha maximálne využiť ICT má však aj negatívne stránky a dôsledky. So vznikom nového technického fenoménu sa nájdu ľudia, ktorí ho využívajú k páchaniu trestnej činnosti. V súvislosti s teroristickými útokmi využívajú teroristi nové metódy, formy a techniky ICT a tak vznikol kybernetický terorizmus, čiže kyberterorizmus.

Príspevok poukazuje na to, že dnes je možné v niekoľkých milisekundách napadnúť rozsiahle komunikačné systémy a narušiť ich funkcie a tak vo svojej podstate pôsobiť na vlády krajín. Poukazuje na reakcie Európskej únie a NATO čeliť tejto novodobej hrozbe. Slovenská republika ako člen týchto organizácií nemôže ostať bokom.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Letecká pátrací a záchranná služba jako jedna z forem spolupráce Armády České republiky s integrovaným záchranným systémem

Janka KOSECOVÁ

Hlavním tématem tohoto článku je letecká pátrací a záchranná služba zabezpečovaná Armádou České republiky. Cílem je vymezit místo této služby v integrovaném záchranném systému České republiky a seznámit čtenáře se základními fakty týkajícími se provádění letecké pátrací záchranné služby vojenským leteckým personálem a vojenskou leteckou technikou.

Úvod je věnován vymezení základních pojmů. Dále je stručně vyjádřena historie letecké pátrací a záchranné služby a její současný stav. Závěr se věnuje popisu možností využití vojenských vrtulníků v integrovaném záchranném systému a stručnému popisu typu vrtulníku, který aktuálně zabezpečuje leteckou pátrací a záchrannou službu v rámci Armády České republiky.
Přečteno: x     |    (Celý článek)

Jednotka civilně-vojenské spolupráce (CIMIC) a psychologických operací (PsyOp) v sestavě provinčního rekonstrukčního týmu (PRT) Lógar, Afghánistán

Tomáš NOVÁK

Autor článku popisuje účel, složení, začlenění a plněné úkoly jednotek civilně-vojenské spolupráce (Civil-Military Cooperation – CIMIC) a psychologických operací (Psychological Operation – PsyOps) při působení ve strukturách provinčního a rekonstrukčního týmu (PRT) Lógar, Afghánistán. Autor se zabývá nejen rolí těchto jednotek ve štábu PRT Lógar, ale i jejich taktickými úkoly při doplňování mobilních pozorovacích týmů (Mobile Observation Team – MOT). Text je rozdělen do několika částí, které postupně popisují teoretický rámec a účel jednotek CIMIC a PsyOp, systém výběru a přípravy personálu specializace CIMIC a PsyOp do zahraniční operace (ZO) a zapojení těchto specializací do štábních procesů jednotky PRT Lógar. Článek dále popisuje v detailech mikrostruktury specialistů CIMIC a PsyOp v ZO včetně jejich funkčních náplní.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Americké ozbrojené síly a jejich strukturální proměny od konce bipolárního systému

Jan SMETANA

V současné době ekonomické krize a některých změn v globálním bezpečnostním prostředí se často hovoří o proměnách amerických ozbrojených sil. Proto je tento článek zaměřen na strukturu amerických ozbrojených sil a jejich proměnu. Zachycuje některé změny ve struktuře, ke kterým došlo vlivem konce studené války a následnou přeměnou bipolárního světa na unipolární na přelomu 80. a 90. let minulého století a postupně pak na multipolární svět dnešních dnů. Ukazuje historii, kontext vzniku a transformaci některých částí ozbrojených sil. Také obsahuje personální a ekonomické změny v politicko-historickém kontextu. Rovněž jsou zde uvedeny změny týkající se geografického rozmístění amerických sil ve světě, které odrážejí právě politicko-bezpečnostní události zmíněné doby.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Pojetí historických a soudobých přístupů ke vzdělávání a přípravě dospělých v oblasti ochrany obyvatelstva

Jan KYSELÁK

Jedním z významných segmentů ochrany obyvatelstva našeho státu vždy bylo i vzdělávání a příprava dospělé populace v této oblasti. Tradice této problematiky, která se samozřejmě nikdy nedotýkala a nedotýká pouze dospělých, sahá v naší zemi až do poloviny dvacátých let minulého století. Příspěvek si klade za cíl přiblížit čtenáři danou oblast a poukázat na korelaci specifičnosti problematiky vzdělávání a přípravy s jednotlivými vývojovými obdobími, která vždy odrážela politické a ideologické postoje České republiky včetně právních předchůdců a jejich orientaci v zahraničně-politických vztazích.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Vývojové trendy přípravy vojenských profesionálů s využitím STT

Vladimír VRÁB
Ladislav HAVELKA 

Článek popisuje jednotlivé etapy vývoje a využití simulačních a trenažérových technologií ve výcvikových simulacích a jejich vliv na prostředí a prostředky. Konstruktivní metoda výcvikové simulace využívá sofistikované simulátory (s vysokým nebo nízkým rozlišením simulace), slouží k přípravě velitelů a štábů různých stupňů ve vedení boje, operace apod. Virtuální metoda výcvikové simulace – její podstata je založena na využívání systémů virtuální reality prezentované virtuálními simulátory bojových a jiných prostředků různé úrovně věrnosti vůči skutečným bojovým a jiným prostředkům. Živá metoda výcvikové simulace – její podstatou je polní výcvik jednotek, kde se však simulace účinku munice zbraní na cíl simuluje systémem laserových generátorů a detektorů laserového záření. Vývoj a zavedení simulačních a trenažérových technologií procházely třemi typickými fázemi, jejichž základní charakteristiky jsou samostatně popsány. Armáda České republiky vcelku úspěšně jednotlivé trendy a etapy analyzovala a přizpůsobila své prostředí tak, aby bylo v souladu s požadavky dané etapy. V závěru jsou stručně uvedeny další cesty využívání simulačních a trenažérových technologií v Armádě České republiky.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Systém polní analýzy v Armádě České republiky

Elemír KUREJ
Silvia PLUCNAROVÁ 

Článek poskytuje základní informace o polní analýze jako nástroji velitele
při rozhodování o přijímání opatření ochrany před zbraněmi hromadného ničení a před účinkem průmyslových nebezpečných látek. Informace vycházejí ze současného stavu v Armádě České republiky. V první části článku se autoři snaží vymezit místo polní analýzy v rámci úkolů chemického zabezpečení. Druhá část je věnována organizaci polní analýzy s důrazem na odběr a identifikaci toxických, biologických a radioaktivních látek. Třetí část popisuje síly a prostředky provádějící polní analýzu a požadavky, které musí jednotlivé prvky splňovat. V závěru autoři navrhují způsob vymezení místa polní analýzy v rámci chemického zabezpečení s ohledem na standardy NATO.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Úroveň zabezpečení příslušníků Armády České republiky stejnokroji

Michal ZELENÁK
Tatiana MACHÁČOVÁ 

Článek představuje výsledky dotazníkového průzkumu provedeného v letech 2011 až 2012 u útvarů a zařízení Armády České republiky na výběrovém souboru příslušníků armády. Dotazník byl zaměřen na hodnocení úrovně výstrojního zabezpečení z pohledu příslušníků armády.

V první části článku jsou uvedena teoretická východiska, která objasňují současnou platnou právní úprava v oblasti výstrojního zabezpečení. Druhá část přestavuje vlastní výsledky dotazníkového průzkumu a vlastní interpretaci výsledků. Závěrečná část nabízí některé možné alternativy vývoje výstrojního zabezpečení příslušníků armády.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Vyhodnocení plnění opatření a úkolů u organizačního celku

Jaroslav MORAVČÍK 

Teorie managementu přichází s novými poznatky, které se odrážejí i v nových způsobech řízení činnosti. Předpokladem k úspěšnému řízení v budoucnosti je vyhodnocení situace k určitému termínu a stanovení opatření, které bude vycházet i z určitých prognóz možného vývoje.

Článek poskytuje možný vzor části k doplnění čtvrtletních vyhodnocení splnění opatření a úkolů, včetně využití finančních prostředků, u organizačních celků, které se provádějí podle platných vnitřních předpisů a odborných pokynů. V první části jsou sumarizovány závěry z těchto dokumentů pro proces vyhodnocení. V druhé části, s pomocí příkladu, je objasněn účel jednotlivých elementů obsahu možného vzoru části vyhodnocení. V závěru je uveden souhrn elementů obsahu, který by doplňoval v současnosti zpracovávané vyhodnocení u organizačního celku.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Samopal vzor 58 česká legenda

Jiří MOTÝL 

V minulém roce proběhly první dodávky nové útočné pušky CZ 805 BREN A1 a A2 určené k částečnému přezbrojení AČR. Bude se jednat o největší přezbrojení základní zbraně vojáka – útočnou puškou v nové éře českého státu. Zároveň tím pomalu odchází na odpočinek legendární útočná puška nazvaná „7,62 mm samopal vz. 58“. Článek je členěn na úvodní část, která stručně popisuje vývoj zbraně, v další části článku je zbraň porovnána s útočnou puškou AK-47. Důvodem porovnání je skutečnost, že zbylé státy sovětského bloku v Evropě byly vyzbrojeny útočnou puškou AK-47 nebo jejími licenčně vyráběnými klony. Autor dále na základě vlastních zkušeností uvádí charakteristické závady a nakonec modernizace provedené na zbrani ke zlepšení takticko-technických vlastností.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Zbraně se směrovanou energií

Libor PALÍŠEK 

Autor pojednává v článku o elektromagnetických hrozbách vlivem působení zbraní se směrovanou energií (Directed Energy Weapons – DEW). Zaměřuje se na problematiku výkonových mikrovln HPM (High Power Microwaves) a ultraširokopásmových impulsů UWB (Ultra Wide Bandwidth), které jsou důležitou částí problematiky DEW. V článku je zvažován možný vliv na elektronické struktury, které mohou tvořit části vojenských systémů. Na závěr článku jsou uvedeny některé praktické výsledky získané z experimentálních měření, týkající se stanovení zranitelnosti techniky, s přehledem odolnosti vybraných zařízení vůči účinkům signálů HPM a UWB.

Přečteno: x     |    (Celý článek)