Články


Příprava personálu rezortu Ministerstva obrany (informace o připravované operační doktríně)

František HERODEK
Jaroslav ZAPLETAL

Přečteno: x

Klíčová slova

Příprava personálu rezortu Ministerstva obrany, operační doktrína, kvalifikační předpoklady, kvalifikační požadavky, metody, formy a prostředky přípravy, výchova, vzdělávání a výcvik.

Úvod

Operační doktrína s názvem „Příprava personálu rezortu Ministerstva obrany“ (Pub-70-01-02), viz obrázek 1, navazuje na vojenskou publikaci Pub-70-01-01 „Příprava příslušníků AČR“, vydanou odborem doktrín v lednu roku 2007, kterou doplňuje, aktualizuje a podstatným způsobem rozšiřuje. Podle Plánu tvorby, revize a novelizace vojenských předpisů a vojenských publikací na rok 2013 by měl být čistopis doktríny hotov do konce měsíce srpna, vydána bude do konce téhož roku.

Proč operační doktrína vznikla?

Základním smyslem operační doktríny je poskytnout základní informace o všech oblastech, které se k přípravě personálu vztahují. Je určena všem příslušníkům rezortu MO, kteří se o přípravu personálu jako takovou zajímají, přímo se jí účastní, nebo ji organizují, případně kontrolují. Proces přípravy personálu je nepřetržitý proces, který se prolíná celým služebním poměrem vojáka z povolání nebo pracovním poměrem občanského zaměstnance. Od doby vydání vojenské publikace Příprava příslušníků AČR uplynulo více než pět let, během nichž došlo k mnoha událostem, které značnou měrou ovlivňují systém přípravy personálu. Mezi ně mimo jiné patří:

Hlavním impulsem ke zpracování této operační doktríny byla absence uceleného dokumentu, který by popisoval systém přípravy personálu jako celek, jeho složky, etapy, součásti, … a také postupné zastarávání některých částí vojenské publikace Pub-70-01-01. Chtěli bychom, aby byl k dispozici dokument, ve kterém by každý zájemce našel potřebné informace na jednom místě, aniž by musel obtížně shánět další materiály, ve kterých by získal požadované informace. Určité pokusy o vytvoření takového dokumentu v historii již byly, a to v dobách, kdy pracovní tým sekce personální MO a SRDS-OS MO připravoval návrh předpisu k přípravě personálu. Tyto práce však byly zastaveny v souvislosti s přípravou Bílé knihy o obraně.

Výše uvedené skutečnosti daly podnět k rozhodnutí zpracovat novou, všestranně zaměřenou operační doktrínu, která by plně využila všechno pozitivní a dobré ze stávajících platných dokumentů a zároveň ukázala na nové trendy v přípravě personálu rezortu Ministerstva obrany s důrazem na přípravu vojenských profesionálů, aktivní zálohy, ale i občanských zaměstnanců.

Členění operační doktríny

Operační doktrína bude zpracována formou relativně samostatných kapitol, popisujících vždy jednu oblast, která se k přípravě personálu vztahuje, tedy obdobným způsobem jako vojenská publikace Pub-70-01-01. Jednotlivé kapitoly jsou uvedeny v následujícím seznamu:

Součástí publikace budou přílohy, ve kterých zájemci naleznou další studijní literaturu, vzorovou dokumentaci pro přípravu (jak institucionální, tak i kolektivní), schémata, obrázky, vzory písemných příprav i metodických listů, včetně terminologického výkladového slovníku přípravy personálu. V závislosti na dostupných finančních prostředcích bude připravena jak tisková verze dokumentu, kterou bude možné vložit do kroužkového pořadače, tak i varianta pouze na CD-ROMu se stručnou vysvětlující příručkou, která poskytne návod, jak s obsahem CD-ROMu pracovat. Kromě toho autoři předpokládají, že operační doktrína bude mít podporu na Globální datové síti Ministerstva obrany (GDS) - dřívější CADS  a že vybrané části publikace budou k dispozici ve formátu *.epub, čitelném na mobilních čtecích zařízeních („chytré“ mobilní telefony, čtečky a PC tablety). Projekt tvorby operační doktríny také naznačí nové trendy při tvorbě vojenských publikací a doktrín v rámci rezortu MO. Po zpracování operační doktríny by autoři také chtěli připravit e-learningový kurz z problematiky přípravy personálu, který bude dostupný na vzdělávacím portále Velitelství výcviku – Vojenské akademie (pravděpodobně v první polovině roku 2014), viz obrázek 2.

Závěr

Operační doktrína by měla sjednotit systém přípravy personálu v rámci rezortu Ministerstva obrany a měla by poskytnout potřebné informace všem, kteří se touto problematikou zabývají. Výrazným způsobem by měla napomoci všem, kteří proces přípravy personálu plánují, organizují a provádějí. Veškerá činnost v této oblasti by měla směřovat k jedinému cíli, a tím je dobře připravený vojenský profesionál nebo občanský zaměstnanec, který je schopen kvalitně vykonávat funkci na stanoveném systemizovaném místě u útvarů a zařízení rezortu MO i na zahraničních pracovištích.

Literatura

 [1]   Pub-70-01-01 Příprava příslušníků AČR. 1. vyd. Vyškov: Správa doktrín Ředitelství výcviku a doktrín, 2007.