Články


Časopis Doktríny je vojenské odborné on-line periodikum zaměřené na publikování aktuálních informací. Standardní číslo recenzované části obsahuje následující oblasti:

Teorie, koncepty a doktríny   Zkušenosti a poznatky z operací
Zahraniční studie a zkušenosti z operací   Příprava personálu
Vojenské technologie, ekonomika a management


Některé aspekty sloučení opatření ochrany proti zbraním hromadného ničení a chemického zabezpečení v AČR

Pavel OTŘÍSAL
Jozef KUČÍK 

V roce 2011 vstoupil v platnost vojenský předpis Ochrana sil v pozemních operacích NATO opatřený signaturou Oper-1-3. Tento předpis dává možnost zavést do praxe alianční spojeneckou publikaci Allied Joint Doctrine for Force Protection – AJP-3-14. Článek pojednává o některých aspektech a přístupech k naplnění požadavků stanovených vojenským předpisem Oper-1-3 a problémech se zaváděním jeho realizace do praxe. Článek uvádí současně platné definice chemického vojska Armády České republiky, ochrany proti ZHN a chemického zabezpečení. Zároveň navrhuje možný obsah opatření „CBRN Defence“ ve vztahu k naplnění požadavků stanovených v AJP-3-14.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Naplňování přijaté doktrinální soustavy AČR v oblasti taktiky a operačního umění

Milan SOJKA

Autor článku se zabývá problematikou naplňování přijaté doktrinální soustavy Armády České republiky v oblasti taktiky a operačního umění. Vymezuje vztah mezi doktrínou a předpisem a objasňuje problematiku tvorby vojenských předpisů po vydání RMO č. 29/09 o přípravě, schvalování a vyhlašování vnitřních předpisů v působnosti MO a vydávání Věstníku MO. V první části je rozebrán současný legislativní rámec pro tvorbu předpisů. Druhá je věnována problematice přistupování AČR ke standardizačním dohodám NATO a jejich zavádění. Poslední část řeší otázku potřeby předpisů v oblasti taktiky a operačního umění a nastiňuje možnosti jak řešit nedostatek předpisů v této oblasti.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Bezpečnost řízení letového provozu v České republice

Richard ŠTECHA

Bezpečnost letového provozu je společně s požadavkem na zajištění jeho efektivního a spořádaného toku základní potřebou moderní společnosti. Tato bezpečnost je podmíněna správnou činností lidí a techniky. Článek se zabývá vlivem objektivních a subjektivních aspektů na komponenty lidského činitele v řízení letového provozu v České republice. V Evropské unii (EU) je v posledních 7 letech (2005–2012) zaznamenáván pokles počtu incidentů s podílem orgánů řízení letového provozu. Tento sestupný trend je patrný i v České republice. V letové informační oblasti (Flight Information Region – FIR) České republiky došlo v letech 2002–2011 k 73 incidentům (a k žádné letecké nehodě), na nichž se podíleli civilní řídící letového provozu. Předmětem článku je zhodnocení významu roční a denní doby, doby ve službě a doby od přestávky a vliv délky praxe řídících letového provozu na vznik incidentu.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Letecká záchranná služba jako jedna z forem spolupráce AČR s integrovaným záchranným systémem

Richard ŠTECHA

Hlavním tématem tohoto článku je letecká záchranná služba, která je nedílnou součástí zdravotnické záchranné služby. Cílem je čtenářům objasnit zařazení této služby v integrovaném záchranném systému České republiky a seznámit je se základními fakty týkajícími se provádění letecké záchranné služby se zaměřením na zabezpečení této služby vojenským personálem a vojenskou leteckou technikou.
V úvodu článku jsou objasněny základní pojmy problematiky a dále je stručně vysvětlen vývoj a historie letecké záchranné služby od jejího vzniku až po současný stav. Důležitá část tohoto článku je věnovaná i Centru letecké záchranné služby, které má nejen permanentně připravený zdravotnický personál, ale navíc je vybaveno nejmodernějšími zdravotnickými přístroji k zabezpečení úkolů v rámci letecké záchranné služby.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Stratégia Francúzska v oblasti ochrany a bezpečnosti informačných systémov

Eva KOSTRECOVÁ

V príspevku je predstavená Stratégia Francúzska v oblasti ochrany a bezpečnosti informačných systémov, ktorá bola uverejnená 15. februára 2011 v tlačovom komuniké francúzskou Národnou agentúrou pre bezpečnosť informačných systémov. Stratégia vznikla ako jedna z prioritných úloh, ktoré boli stanovené v Bielej knihe o obrane a národnej bezpečnosti na zaistenie ochrany elektronického priestoru. Jej predmetom sú štyri hlavné ciele a sedem nosných línií, ktoré sú v príspevku detailnejšie popísané. Pre každý cieľ i líniu sú uvedené možné hrozby, stimuly i návrhy všeobecných i konkrétnych opatrení, ktoré prijímajú kompetentné orgány vo všetkých oblastiach. Rovnako je uvedený i stav napredovania plnenia vytýčených cieľov a  implementácie príslušných opatrení.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Perspektiva vývoje indického námořnictva

Jan TENORA

Cílem článku je analýza implikací výstavby indického námořnictva pro budoucnost. Pozornost je soustředěna na dvě oblasti, které jsou klíčové pro budoucí podobu námořnictva a jeho role. Jednak jsou to vývoj a výstavba plavidel, ale také strategická východiska Indie pro doménu moře. Druhou oblastí zájmu této práce je vývoj strategie pro námořní doménu s ohledem na koncepční dokumenty námořnictva i abstraktnější archetypy smýšlení o roli Indie na moři. Ohledně výstavby námořních kapacit je patrné, že Indie se snaží vytvořit silné námořnictvo. Toto úsilí se zdá být úspěšné, což dokládá i objem a charakter kontraktů. V oblasti strategického výhledu je situace méně jasná kvůli tomu, že indické bezpečnostněpolitické zájmy zůstávají neartikulovány. Lze však využít koncept Monroeovy doktríny k vytvoření tří scénářů indických ambicí ohledně námořní domény.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Specifický výcvik do misí pro velitele a štáby regionálních velitelství

Jaromír ZŮNA

Jednou ze součástí přípravy velitelů a štábů regionálních velitelství do mise ISAF je „specifická příprava na misi“ (Mission Specific Training). Jde o část přípravy velitelů a štábů, která přestože podporuje dosažení většiny hlavních i dílčích cílů přípravy daného velitelství do operace, se jako téma jen zřídkakdy dostává na stránky odborných vojenských časopisů. V NATO existuje jen několik výcvikových zařízení, která jsou pověřena organizací výcviku pro stupeň regionální velitelství ISAF. To dále omezuje dostupnost informací o tomto typu výcviku. Cílem článku je částečně tuto mezeru vyplnit a podat informaci o způsobu, jakým je specifická příprava organizována na NATO JFTC. Obsah článku postihuje strukturu cvičení, účel a cíle specifické přípravy do mise, formy a metody této přípravy a její obsah. Jde o prezentaci jednoho z možných způsobů jak takovýto výcvik organizovat a jaké jsou s ním zkušenosti.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Udělování třídností logistických odborností

Michal ZELENÁK

Článek je krátkým zamyšlením nad současným systémem udělování třídností v Armádě České republiky. Popisuje současný stav v této oblasti a snaží se o identifikaci slabých míst. Jedním ze slabých míst je oblast logistiky.
Druhá část článku je právě věnována problematice udělování třídností v oblasti logistických odborností, které v současné době nejsou řešeny žádným vnitřním předpisem. Článek představuje návrh vlastních kritérií pro udělování jednotlivých stupňů třídností vybraných logistických odborností. V závěru je uvedeno několik návrhů na zjednodušení současného systému udělování třídností.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Mezinárodní cvičení RAMSTEIN ROVER 2012

Jan HRDINKA

Autor článku se zabývá mezinárodním cvičením RAMSTEIN ROVER 2012, které se uskutečnilo 5. září – 21. září 2012 v České republice. Cílem článku je informovat čtenáře o rozsahu, tématech, provádění, zaměření, cílech a výsledcích tohoto mezinárodního cvičení. V první řadě je pojednáváno o vlivu cvičení na připravenost předsunutých leteckých návodčích před nasazením do mise v rámci mezinárodních pomocných bezpečnostních sil v Afghánistánu. V dalším jsou zmíněny další cíle cvičení, kterými byl výcvik pozemních sil a letových posádek. Dalším neméně důležitým cílem byl také výcvik velitelů a štábů při velení a řízení v operacích. V neposlední řadě článek pojednává i o důležité části cvičení, kterou bylo zdokonalení zabezpečení hostitelským státem pro alianční síly a prostředky účastnící se cvičení.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Přenosný protiletadlový komplet "ROBOT SYSTÉM 70" — zavedený do AČR a výcvik

Tomáš DĚDOCH
František GRMELA 

Autoři článku se zabývají implementací přenosného protiletadlového raketového kompletu (PPLRK) Robot systém 70 (RBS-70) do protivzdušné obrany Armády České republiky (AČR). V první kapitole autoři popisují možnosti kompletu sovětské výroby Strela-2M (S-2M) a důvody, které vedly k jeho nahrazení modernějším prostředkem.
Ve druhé kapitole článku autoři uvádějí, jaké byly možnosti a varianty při výběru nového prostředku. Je uvedeno pět dalších protiletadlových raketových kompletů velmi krátkého dosahu, které při výběru přicházely v úvahu, ač nakonec zvoleny nebyly. Každý komplet je stručně charakterizován a jsou uvedeny jeho hlavní parametry.
Ve třetí kapitole je zmíněna stručná historie a nastíněn rozsah činnosti švédské firmy Svenska Aeroplan Aktiebolaget (Saab), která produkuje PPLRK RBS-70, jenž byl vybrán pro zavedení do AČR.
Ve čtvrté kapitole následuje popis samotného PPLRK RBS-70 a porovnání jeho parametrů s nahrazovaným kompletem S-2M. V páté kapitole je uveden detailnější rozbor jednotlivých komponent PPLRK RBS-70.
V poslední kapitole autoři seznamují čtenáře se systémem výcviku obsluh PPLRK RBS-70 a s materiálním vybavením, které je pro výcvik k dispozici.

Přečteno: x     |    (Celý článek)