Články


Časopis Doktríny je vojenské odborné on-line periodikum zaměřené na publikování aktuálních informací. Standardní číslo recenzované části obsahuje následující oblasti:

Teorie, koncepty a doktríny   Zkušenosti a poznatky z operací
Zahraniční studie a zkušenosti z operací   Příprava personálu
Vojenské technologie, ekonomika a management


Soudobé chápání povstalectví: Vhled do myšlení Davida Kilcullena

Tomáš KAVÁLEK

Článek nabízí pohled na soudobé chápání fenoménu povstalectví, konkrétně se soustředí na tvorbu současného předního teoretika protipovstaleckého boje Davida Kilcullena. Cílem článku je představit samotný specifický sociálněvědný Kilcullenův přístup ke studiu povstání i vybrané texty a identifikovat v nich klíčové pojmy, modely a koncepty, se kterými pracuje. Následně je článek podrobněji rozebírá a diskutuje nad úskalími překladu vybraných pojmů a pasáží do českého jazyka. Přitom je zohledněn současný akademický i armádní diskurs v překladu a chápání vybraných konceptů, a to jak u zahraničních tak českých textů. Konkrétně text představuje Kilcullenovo obecné chápání konceptu povstání, koncept globalizovaného islámského povstání, povstalecké taktiky a model vzniku guerilly nedopatřením.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Letecké technické a provozní zabezpečení v AČR

Jiří POHLODEK

Zabezpečení komplexního letového provozu na vojenských letištích představuje složitý soubor opatření, procesů, vazeb a povinností. Jednou z oblastí, která se velkou měrou podílí na zabezpečení letových akcí technickými prostředky, je letecké technické a provozní zabezpečení. Kromě tohoto úkolu zabezpečuje údržbu a opravy speciální letecké pozemní techniky a kolové techniky. Autor článku podrobně vysvětluje roli této služby a její začlenění v systému logistiky letectva v AČR. S odvoláním na již existující vojenské předpisy rozebírá legislativní možnosti úprav stávajících vojenských předpisů a možné využití nově tvořené vojenské publikace. Dotýká se také sporných bodů z oblasti terminologie a systému velení a řízení v logistice letectva AČR. Na závěr podává základní uniformace o připravovaném vydání vojenské publikace Letecké technické a provozní zabezpečení v AČR.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Zdravotnické zabezpečení a vzdušné zdravotnické odsuny Armády České republiky

Janka KOSECOVÁ

Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře s problematikou vzdušných zdravotnických odsunů jako jednoho z prvků zdravotnického zabezpečení v rámci Armády České republiky. V úvodu článku jsou objasněny základní pojmy problematiky a dále je stručně vysvětlen vývoj a historie vzdušných zdravotnických odsunů. Pro pochopení této problematiky je v článku vysvětlen hlavní úkol vojenské zdravotnické služby, základní principy a zásady zdravotnického zabezpečení operací Severoatlantické aliance (North Atlantic Treaty Organization – NATO).

Samostatná kapitola se věnuje popisu vojenských letounů a vrtulníků, které aktuálně zabezpečují vzdušné zdravotnické odsuny v rámci Armády České republiky. V další části tohoto článku je popsána činnost týmu Armády České republiky, který je vyčleněn k zabezpečení vzdušných zdravotnických odsunů tak, jak jsou prováděny v praxi. Zároveň tím je přiblížen jeden ze stěžejních úkolů Centra letecké záchranné služby AČR.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Ozbrojené síly baltských států a jejich vývoj od pádu Sovětského svazu

Jan SMETANA

Bezpečnostní situace v oblasti Baltského moře se od pádu Sovětského svazu významně proměnila. Na tuto změnu reagovaly i ozbrojené síly tří baltských republik (Estonska, Litvy a Lotyšska) a jejich bezpečnostní strategie. Tento článek se snaží zachytit základní změny v ozbrojených silách těchto států a jejich strategické směřování. Tyto tři státy jsou záměrně vybrány z důvodu podobné historie posledního století, geografické blízkosti a podobných vztahů k Sovětskému svazu a následně západním strukturám (především NATO a EU). Jejich současné směřování je zajímavé z důvodu kontrastu přílivu ruského kapitálu na jedné straně a snahy těchto republik o maximální orientaci na západ a nezávislost na Ruské federaci na straně druhé.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Zkušenosti ze skupinového cvičení specialistů chemického vojska AČR jako nástroj zdokonalení specializované akreditované přípravy vojenských chemiků

Jozef KUČÍK
Pavel OTŘÍSAL

Ve dnech 29.–30. 5. 2013 proběhlo skupinové cvičení specialistů Chemického vojska Armády České republiky zařazených do organizační struktury Centra ochrany proti zbraním hromadného ničení (v Alianci známého jako Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Centre of Excellence – Joint CBRN Defence COE). Na základě požadavku byli k realizaci cvičení vyžádáni i studenti Univerzity obrany, kteří studují finální, tedy 2. ročník magisterské nástavby oboru Vojenská chemie. Článek, na základě stručného teoretického objasnění významu vysokoškolské výuky a vyhodnocení zkušeností získaných v rámci skupinového cvičení, poukazuje na nutnost vzájemného propojení teoretické a praktické přípravy specialistů chemického vojska Armády České republiky se studenty Univerzity obrany.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Výuka vojenského jazyka tradičními a moderními metodami

Manfred GRATZER
Josef VYSKOČIL

Ve dnech 29.–30. 5. 2013 proběhlo skupinové cvičení specialistů Chemického vojska Armády České republiky zařazených do organizační struktury Centra ochrany proti zbraním hromadného ničení (v Alianci známého jako Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Centre of Excellence – Joint CBRN Defence COE). Na základě požadavku byli k realizaci cvičení vyžádáni i studenti Univerzity obrany, kteří studují finální, tedy 2. ročník magisterské nástavby oboru Vojenská chemie. Článek, na základě stručného teoretického objasnění významu vysokoškolské výuky a vyhodnocení zkušeností získaných v rámci skupinového cvičení, poukazuje na nutnost vzájemného propojení teoretické a praktické přípravy specialistů chemického vojska Armády České republiky se studenty Univerzity obrany.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Řešení bojového úkolu velitelem jednotky při přípravě boje v osmi krocích

Bohumil HOLENDA

Velitel jednotky by měl být schopen připravit a řídit boj. Cílem tohoto článku je seznámit s rozhodovacím a plánovacím procesem na stupni jednotka podle standardu používaného u jednotek NATO. Jedná se o proces „Troop Leading Procedures“ (TLP). Druhým cílem je popsat a vysvětlit možný postup velitele jednotky při řešení dílčích částí bojového úkolu pomocí TLP. Tento postup začíná přijetím bojového úkolu a končí vydáním bojového rozkazu podřízeným. Článek je určen zejména pro studenty Univerzity obrany, kteří jsou připravováni na systemizované místo velitele čety a dále pro začínající velitele jednotek na všech úrovních velení (velitel družstva, velitel čety, velitel roty). Důvodem k napsání tohoto článku je přispět k sjednocení přístupů k dané problematice, včetně jednotné terminologie, a ke zkvalitnění přípravy nejnižších velitelů jednotek v oblasti boje.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Vibrodiagnostika jako nástroj pro diagnostiku poruch strojních zařízení

Jaroslav HRUBÝ

Tento článek ve stručnosti pojednává o využití vibrodiagnostiky jako metody pro bez-demontážní sledování stavu strojního zařízení na základě měření a následné analýzy vibrací. Metoda jako taková je velice známá a hojně využívaná v rozličných odvětvích průmyslu (energetika, doprava apod.). Jejím hlavním úkolem je včasná detekce možných poruch u různorodých strojních zařízení na základě detekovaného mechanického kmitání. Detekování zvýšené úrovně mechanického kmitání je prováděno pomocí sofistikovaného přístrojového vybavení zahrnujícího senzory (ty mohou být jak dotykové, tak bezdotykové), kabeláž a analyzátor společně s počítačem, který disponuje vhodným hardwarovým a softwarovým vybavením. Vlastní vyhodnocení úrovně vibrací probíhá v softwaru, který umožňuje využití spektrální analýzy. Tu je možno jednoduše chápat jako převedení hodnot z časové oblasti do frekvenční (např. v případě stochastického kmitání pomocí Fourierovy transformace). V obecné rovině lze říci, že pokud by nedošlo k včasnému odhalení poruchy nebo poruch, možným následkem by například mohl být vznik prostojů strojního zařízení nebo jeho možné vyřazení. To může mít za následek vznik finančních ztrát.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Sledování provozní spolehlivosti vozidla Tatra T 810 v podmínkách AČR

Jiří CHALOUPKA

Autor článku pojednává o dosažených výsledcích při sledování provozní spolehlivosti vozidla Tatra T 810 v podmínkách AČR. Pozornost je zaměřena na vybudování organizačního a informačního systému v rámci sledování vojskového provozu, který je podstatný pro správnou funkci. V článku je uveden způsob řešení provozního sledování. Na závěr článku jsou uvedeny praktické výsledky zjištěné při sledování provozní spolehlivosti vozidel Tatra T 810 ve vztahu k hodnotám provozu s provedením základní analýzy.

Přečteno: x     |    (Celý článek)

Přeprava nebezpečných věcí – povinnosti, dokumentace, přeprava osob

Zdeněk MÁLEK
Miroslav TOMEK

K zajištění bezpečnosti přepravy nebezpečných věcí se musí před její vlastní realizací přijmout řada konkrétních opatření s důrazem na připravenost osob, techniky a na životní prostředí. Armáda České republiky, stejně jako další subjekty, realizuje velké množství přeprav nebezpečných věcí (bývají někdy označovány jako nebezpečné látky). Patří mezi ně zejména pohonné hmoty, ale i munice, výbušniny, chemické látky a další nebezpečné věci související s činností armády, jejím výcvikem a použitím. K tomu je potřebné znát řadu informací zakotvených v zákonech, směrnicích a nařízeních. Nezbytnou součástí realizátorů přepravy nebezpečných věcí je i výcvik posádek provádějících bezprostřední realizaci této činnosti. Článek se zabývá vybranými informacemi z problematiky přepravy nebezpečných látek. Důraz je položen na silniční a železniční přepravu. Článek shrnuje potřebné činnosti a fakta využitelné pro výcvik specialistů podílejících se na přepravě nebezpečných věcí.

Přečteno: x     |    (Celý článek)