Články

 

Obsah publikovaných příspěvků nemusí být vždy ve shodě se stanoviskem vydavatele a redakční rady časopisu, vyjadřuje názory a postoje jednotlivých autorů.
Časopis Doktríny je vojenské odborné on-line periodikum zaměřené na publikování aktuálnějších informací. Standardní číslo obsahuje následující sekce s tímto obsahem:

Teorie a koncepty
Zhraniční studie
Zkušenosti z operací
Svoboda názoru


Chemické zabezpečení letecké základny

Ing. Jozef KUČÍK, CSc., mjr. Ing. Pavel OTŘÍSAL, Ústav OPZHN Vyškov, Univerzita obrany Brno

Chemické vojsko (dále jen „CHV“) je druh vojska Armády České republiky (dále jen „AČR“). Je určeno k chemickému zabezpečení (dále jen „CHZ“) svazků, útvarů, jednotek a zařízení AČR. Plní nejsložitější a specifická opatření CHZ činnosti vojsk, která vyžadují zvláštní přípravu osob a použití speciální techniky a podílí se na jejich ochraně. Vybranými silami se podílí na plnění specifických úkolů CHZ v  míru.

(Celý článek)

K některým otázkám činnosti chemického pozorovatele

Ing. Jozef KUČÍK, CSc., mjr. Ing. Pavel OTŘÍSAL, Ústav OPZHN Vyškov, Univerzita obrany Brno

Problematika činnosti chemických pozorovatelů byla do 90. let řešena v řadě dokumentů. Od této doby nedošlo ke změně chápání určení a plnění úkolů chemických pozorovatelů. Vzhledem ke změnám, které proběhly (a probíhají) v AČR, je nutno přehodnotit jejich určení a činnost a uzpůsobit je novým podmínkám.

(Celý článek)

Vševojskový prostředek monitorování radiační a chemické situace

mjr. Ing. Pavel OTŘÍSAL, Ing. Tomáš DVOŘÁK, Ústav OPZHN, UO Brno

Příspěvek pojednává o nově zavedeném prostředku monitorování radiační a chemické situace – soupravě chemického pozorovatele SCHP-6. Prostředek je určen k monitorování radiační, chemické a biologické situace, vytyčení kontaminovaných prostorů a předávání výsledků radiačního, chemického a biologického průzkumu a pozorování.

(Celý článek)

Metodiky vybraných předmětů přípravy

pplk. Ing. Jiří Víteček, Správa doktrín Vyškov

Ke zkvalitnění výcviku vojáků v základní přípravě, odborné a speciální přípravě a v přípravě u jednotek byly zpracovány metodiky vybraných předmětů přípravy (metodika taktické přípravy, metodika střelecké přípravy a metodika ženijní přípravy). Uvedené materiály zpracovalo oddělení taktických publikací Správy doktrín ve Vyškově.

(Celý článek)

FM 3-0 Operace – změna amerického pohledu na soudobé války

pplk. Ing. Jiří Pohlodek, Ing. Pavel Zůna, MSS., Správa doktrín Vyškov

Součástí nedávno pořádaného (28. února 2008) zimního sympozia pod patronací Association of the United States Army (AUSA) bylo mimo předvedení prototypu Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) také představení nové doktríny pozemních sil s označením FM-3-0. Tato poslední verze FM posouvá a rozšiřuje chápání operací v celém jejich spektru, zdůrazňuje stabilizační operace a vyzdvihuje je na úroveň bojových operací. Manuál institucionalizuje společný průběh útočných, obranných a stabilizačních (nebo podpora obyvatelstva) operací jako doktrinální základ pro působení pozemních sil. Jednotky musí být schopny po celou dobu řešit civilní situaci v kombinaci s plněním taktických úkolů současně ovlivněných působením nekombatantů.

(Celý článek)

Zajištění bezpečnosti vrtulníků při vedení nepřímých paleb

Ing. Karel Kudlička, Ing. Ladislav Maťašovský, Správa doktrín Vyškov

Zajištění bezpečného průletu nad vlastními střílejícími jednotkami není jednoduchým úkolem ani pro jednu z nejvyspělejších a nejmodernějších armád – armádu USA. Palba do vlastních řad zůstává závažným problémem i v současných mezinárodních vojenských operacích. Autoři článku na konkrétním příkladu rozebírají příčiny palby do vlastních řad a popisují možný způsob řízení vzdušného prostoru v prostoru vedení boje.

(Celý článek)

Koncept brigádního bojového uskupení Stryker pro nasazení do operací nízké intenzity a asymetrických operací

mjr. Ing. Jaroslav KOZŮBEK, UO Brno

The article deals with US. Army Stryker Brigade Combat Team (SBCT). SBCT is one of the full digitalized US Army units and it is predestinated for the employment in asymmetric operations. Its tasks and partially capabilities are similar to Czech Army Brigade Task Force built on the basis of the 4th Rapid Deployed Brigade potentially equipped by wheeled infantry fighting vehicle PANDUR II 8×8.

(Celý článek)

Izraelská válka proti Hizballáhu 2006 z pohledu arabského hodnocení

Ing. Pavel Zůna, MSS., Správa doktrín Vyškov

Egyptské centrum strategických studí, vydává každý rok studii o dopadech krizí, konfliktů a politických rozhodnutí na vnitřní a vnější bezpečnost celého regionu a o dopadech změn ve vládách na bezpečnostní problémy v oblasti zahrnující země od Iránu, přes Blízký východ a země Severní Afriky.

(Celý článek)

Darfur a operace k udržení míru v Africe

Ing. Miroslav PERHÁČ, Správa doktrín Vyškov

Příspěvek se zabývá problematikou mírových operací v Africe a jejich specifickými problémy. Pozornost se soustředí na oblast Darfur, kde podle posledních zjištění dochází ke genocidě původního černošského obyvatelstva, a z důvodu neschopnosti súdánské vlády řešit tento problém hrozí eskalace násilí i do okolních zemí. 

(Celý článek)

Plánování boje u roty

Ing. Karel Kudlička, Správa doktrín Vyškov

Kapitán Brian LaMarca, velitel roty 1. praporu 8. jízdního pluku, popisuje v článku „Troop-Leading Procedures Planning Process“ své zkušenosti z plánování boje na stupni rota při nasazení v operaci Irácká svoboda v Iráku. Zamýšlí se nad jednotlivými přístupy k plánování boje a jejich výhodami a nevýhodami při plnění konkrétních bojových úkolů. Zvláštní pozornost věnuje problematice rámcového plánování.

(Celý článek)

S-2 na stupni rota – zkušenosti a doporučení US Army

Ing. Jozef Buza, Správa doktrín Vyškov

„Jste velitelem roty zasazené v Iráku, pořád máte hodně práce a váš nadřízený vás nutí k vybudování a zahájení činnosti zpravodajské buňky „fusion cell“ (dále jen S-2 roty), protože jeho nadřízený ho do toho tlačí. I kdybyste „dal rád dohromady zpravodajský prvek“ tak, jak to popsal Kilcullen ve svém článku „Zásady vedení protipovstaleckého boje roty“, nemáte pro to patřičné vybavení. Kde a jak máte začít?

(Celý článek)

Postřehy velitele mechanizované čety z nasazení v operaci Irácká svoboda

Ing. Karel Kudlička, Správa doktrín Vyškov

V tomto článku popisuje velitel výsadkové mechanizované čety nadporučík Brendan Hagan své zkušenosti z nasazení v operaci Irácká svoboda (Operation Iraqi Freedom – OIF). Jeho četa plnila bojový úkol v irácké Samaře a jejím okolí. Hlavní činností mechanizované čety bylo plnění speciálních úkolů. Při plnění těchto úkolů byly z příslušníků čety vytvořeny tzv. speciální skupiny (small kill team operations – SKT), jejichž činnost představovala nový způsob vedení boje, a zároveň hlavní náplň činnosti čety. Kromě toho četa plnila běžné úkoly jako patrolování na vozidlech a pěší patrolování, provádění přepadů (raids), získávání informací v důležitých (citlivých) oblastech a další.

(Celý článek)

Zásady protiteroristického boje podle velitele multinárodních sil v Iráku

Ing. Miroslav Perháč, Správa doktrín Vyškov

Motto: „V protiteroristickém boji strana, která se rychleji učí a přizpůsobuje, získává důležité výhody.“

Příspěvek uvádí zásady protiteroristického boje, které jsou souborem zkušeností a doporučení velitele multinárodních sil v Iráku generála Davida H. Petraeuse, U.S. Army. Vyjadřují hlavní oblasti zaměření činnosti vojsk v protiteroristickém boji v Iráku a zdůrazňují jejich význam a opodstatněnost na základě zkušeností z reálného života.

(Celý článek)

Poznatky z vedení bojů aliančními silami v Iráku

pplk. Ing. Jiří Víteček, Správa doktrín Vyškov

Začátkem letošního roku velení aliančních sil v Iráku zaznamenalo změny v taktice použití nástražných výbušných systémů (dále jen IEDs) ze strany protivládních sil. Ty výrazným způsobem omezily použití munice (zpravidla ráže 107 mm) jako součást IEDs, ale začaly používat trhaviny a výbušniny doplněné penetrátory. Každé takto vyrobené IED, které nese všechny známky průmyslového zpracování, obsahuje zpravidla 3–7 penetrátorů. IEDs jsou obvykle upravena k dálkovému odpálení a jsou odolná proti rádiovému rušení. Penetrátory jsou schopny prorazit pancéřování nejčastěji používaných vozidel (HMMV, Toyota, těžká nákladní vozidla s tonáží 14–24 tun). Toto pancéřování je schopno odolávat palbě standardních ručních zbraní do ráže 9 mm. Jen za měsíce leden až březen letošního roku použily protivládní síly takto upravená IEDs stejně jako za celý loňský rok dohromady. To si samozřejmě vyžádalo i změny v taktice aliančních sil, zejména při doprovodech konvojů. Jako doprovodná vozidla se znovu začaly používat obrněné transportéry (Striker) a bojová vozidla (Bradley). Použití těchto specifických IEDs ze strany protipovstaleckých sil znovu v jednotkách USA vyvolalo požadavky na zabezpečení vozidly typu MRAP (Mine Resistant Ambush Protected). Tato vozidla mají zesílenou ochranu proti účinkům IEDs a mohou nahradit používaná bojová vozidla při zabezpečení konvojů.