AKTUÁLNÍ UDÁLOSTI

1. 1. 2014
Časopis přechází z působnosti vydavatele Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově k vydavateli Univerzita obrany v Brně.
Redakce časopisu děkuje všem autorům, čtenářům a recenzentům za spolupráci v uplynulém období.

6. 12. 2013
Zasedala redakční rada – bylo schváleno vydání recenzovaného čísla 2/2013 časopisu

20. 9. 2013
Vydáno třetí recenzované číslo časopisu Doktríny (1/2013).

14. 6. 2013
Zasedala redakční rada. (více)

24. 4. 2013
Podána Žádost o zařazení časopisu do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v České republice

4. 3. 2013
Aktualizovány dokumenty v sekci „Pokyny pro autory“.

3. 1. 2013
Vydáno druhé recenzované číslo časopisu Doktríny (2/2012).

10. 12. 2012
Zasedala redakční rada. (více)

3. 9. 2012
Zahájen příjem příspěvků pro číslo 1/2013 časopisu. Termín uzávěrky je 31. března 2013.

31. 8. 2012
Ukončen příjem příspěvků pro číslo 2/2012 časopisu.

6. 9. 2012
Vydáno první recenzované číslo časopisu Doktríny (1/2012).

11. 6. 2012
Zasedala redakční rada za účasti vydavatele časopisu.

4. 4. 2012
Zahájen příjem příspěvků pro číslo 2/2012 časopisu. Termín uzávěrky je 31. srpna 2012.

1. 4. 2012
Ukončen příjem příspěvků pro číslo 1/2012 časopisu.

15. 2. 2012
Aktualizace internetových a intranetových stránek na základě schválených základních dokumentů pro činnost recenzovaného periodika.

7. 2. 2012
Vydán Sborník anotací článků publikovaných v on-line pokračujícím zdroji Doktríny v letech 2008–2011 (ke stažení zde).

1. 1. 2012

29. 12. 2011
Redakční rada schválila konečnou podobu a povolila publikování článků zařazených do čísla 02/2011 časopisu Doktríny.

1. 8. 2011
Dnem 1. srpna byl do funkce náčelníka odboru doktrín – vydavatele časopisu, ustanoven plukovník Ing. Petr MARKVART, Ph.D.

12. 7. 2011
Autorům příspěvků zveřejněn výpis ze Statutu on-line pokračujícího zdroje včetně příloh. Dokument je umístěn v sekci „Pokyny pro autory“.

17. 6. 2011
Redakcí časopisu zpřístupněno číslo 01/2011 partnerské účelové publikace Líder (Slovensko). Archiv čísel Lídru je dostupný po klepnutí myší na „banner Líder“, vpravo dole (na základě přání vydavatele Lídru dostupné pouze pro uživatele intranetu).

15. 6. 2011
Zasedala nově jmenovaná redakční rada on-line pokračujícího zdroje Doktríny. Byl snížen počet interních členů redakční rady na úkor rozšíření o nadpoloviční většinu externích členů redakční rady. Současně byli jmenováni specialisté pro redakční úpravu on-line pokračujícího zdroje Doktríny. Přítomní na zasedání byli seznámeni se stavem časopisu v první polovině roku 2011 a s úkoly do konce roku 2011-06-17.

3. 6. 2011
Redakce časopisu upozorňuje autory zaslaných příspěvků na existenci nově vydané normy ČSN ISO 690 01 0197 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů (Česká technická norma z 1. 3. 2011). Nově vydaná norma nahrazuje předchozí dvě normy ČSN 690 (z prosince 1996) a ČSN 690-2 (z ledna 2000).

26. 5. 2011
Uživatelům celoarmádní datové sítě (intranet) na stránce odboru doktrín, podstránce časopisu Doktríny, jsou nabídnuta čísla partnerské účelové publikace ozbrojených sil Slovenské republiky Líder ve formátu PDF. Rychlý odkaz: http://10.40.8.247/ReVD-SIS/spd/popup/lider.html.

23. 5. 2011
Podepsána Smlouva o poskytování elektronických online zdrojů mezi Národní knihovnou České republiky a časopisem Doktríny. Národní knihovna ČR vybrala stránky časopisu jako kvalitní zdroj informací, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví. Archivace se uskutečňuje v rámci projektu WebArchiv.

20. 5. 2011
Duševní tvorba autorů zaslaných příspěvků je na stránkách časopisu Doktríny chráněna licenční smlouvou Creative Commons (viz zápatí stránky). Jedná se o model licenčních smluv, na základě kterých autor dává svolení s veřejným využitím svého díla za předpokladu dodržování souboru podmínek, které prostřednictvím licence definuje. Vydavatelem zvolena možnost kombinace použití licence BY-NC-ND, tj. uvedení autora, nekomerční využití, žádné odvozeniny.

20. 4. 2011
Výkonným redaktorem časopisu osloveni autoři příspěvků zaslaných do Vojenských rozhledů, jejichž články byly zamítnuty k publikování. Na základě kladného ohlasu byly autorům dne 11. 5. 2011 nabídnuty možnosti pro publikování jejich příspěvků v časopise Doktríny.

13. 4. 2011
Zařazení časopisu na žádost redakce do Seznamu elektronických časopisů SFX u Národní technické knihovny České republiky. Seznam elektronických časopisů je určen k usnadnění přístupu k plným textům článků v časopisech přístupných čtenářům NTK.

9. 4. 2011
Vydavatel a redakční rada časopisu Doktríny schválili realizaci podmínek ucházet se o zařazení do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.

9. 4. 2011
Redakční rada schválila konečnou podobu a povolila publikování článků zařazených do čísla 01/2011 časopisu Doktríny. Redakční radou schváleno datum uzávěrky zasílání příspěvků autorů pro číslo 02/2011 časopisu Doktríny do 31. 8. 2011.

9. 4. 2011
Redakční rada na základě předložených návrhů vybrala logo časopisu Doktríny.

28. 3. 2011
Dopracován Sborník rozšířených anotací článků publikovaných v časopise Doktríny v letech 2008 až 2011. V měsíci květnu až červnu budou dopracovány přílohy Sborníku, redakční úprava je plánována na měsíc září a předpokládané jeho vydaní je v měsíci říjnu.

21. 1. 2011
Dokončen proces navázání spolupráce s partnerskými časopisy – Obrana a strategie, Ekonomika a management, Vojenské rozhledy a s  účelovou publikací Líder na Slovensku.

8. 12. 2010
Redakční rada schválila konečnou podobu a povolila publikování článků zařazených do čísla 02/2010 časopisu Doktríny.

2. 11. 2010
Redakční rada schválila zařazení zaslaných příspěvků do jednotlivých oblastí a povolila provedení redakční úpravy článků pro číslo 02/2010 časopisu Doktríny.

24. 9. 2010
Vydavatelem on-line pokračujícího zdroje Doktríny jmenován jeho nový výkonný redaktor podplukovník Ing. Petr MAREK.