Základní informace o periodiku

Poslání periodika

Recenzovaný on-line pokračující zdroj Doktríny (dále jen časopis) je odborným recenzovaným neimpaktovaným periodikem, které je určeno pro publikování příspěvků pracovníků rezortu Ministerstva obrany České republiky (MO ČR) a dalších rezortů, studentů vojenských škol a civilních univerzit a autorů ze zahraničí.

Časopis je platformou pro publikování vojenské teorie a umění, informací, znalostí a zkušeností, které poskytují současné a nové pohledy na charakter a přípravu vojsk, jejich použití a činnost ve vojenských operacích. Je zdrojem informací o působení jednotlivců a skupin ve strukturách Severoatlantické aliance. Prezentuje nové formy, metody a prostředky výcviku na základě výsledků vývoje a inovací. Seznamuje s problematikou vojenských odborností v běžném životě vojsk a dosaženými výsledky tvorby vojenských doktrín, odborných publikací a vnitřních předpisů v rezortu MO ČR (podrobněji viz Kategorie a oblasti autorských příspěvků).

Čtenáři jsou vojáci, velitelé a občanští zaměstnanci – příslušníci všech vojenských útvarů a vojenských zařízení, pracující na všech stupních velení a řízení, vojáci působící v zahraničních operacích a strukturách Severoatlantické aliance, žáci, studenti, lektoři a pedagogové, čtenáři z řad široké civilní veřejnosti a ze zahraničí.

Obsah časopisu je založen na originalitě, aktuálnosti a aplikovatelnosti příspěvků v praxi.

Vznik a charakteristika periodika

První číslo časopisu bylo vydáno v únoru roku 2008 jako nulté – pilotní číslo tehdejší Správou doktrín. Na základě kladných ohlasů bylo vydavatelem stanoveno pokračovat ve vydávání dalších čísel nerecenzovaného časopisu.

V roce 2011 došlo k přelomovému rozhodnutí, transformovat nerecenzovaný časopis do podoby recenzovaného časopisu a ucházet se o zařazení do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, schvalovaných Radou pro výzkum, vývoj a inovace České republiky.

Časopis je recenzovaným periodikem od 1. 1. 2012. Člení se na část recenzovanou (zastoupenou články) a hodnocenou (zastoupenou ostatními příspěvky). Za zařazení zaslaného příspěvku do jedné z těchto dvou částí (dále jen kategorií) odpovídá redakční rada. Za celkové řízení a dodržení principů časopisu zodpovídá redakční rada, která je řízena vydavatelem časopisu.

Pro jednotnou identifikaci v tuzemsku a v zahraničí je periodikum označeno mezinárodním standardním číslem seriálové publikace. Je zařazeno do Seznamu elektronických časopisů SFX u Národní technické knihovny a smluvně se účastní s Národní knihovnou České republiky na projektu WebArchiv.

Publikační činnost autora v časopise Doktríny není honorována. Recenzní činnost je bezplatná a ve vztahu k autorovi příspěvku je anonymní.
Duševní tvorba autorů u zaslaných příspěvků je na stránkách časopisu Doktríny chráněna licenční smlouvou Creative Commons. Jedná se o model licenčních smluv, na základě kterých autor dává svolení s veřejným využitím svého díla za předpokladu dodržování souboru podmínek, které prostřednictvím licence definuje (viz zápatí stránky).

Roční periodicita

Časopis vychází s pravidelnou periodicitou, dvakrát v průběhu kalendářního roku v elektronické podobě. Je k dispozici ve značkovacím jazyku pro hypertext (HTML formát) a některá čísla i v přenosném formátu dokumentů (PDF formát).