Pokyny pro autora příspěvku

Kategorie a oblasti autorských příspěvků – v elektronické podobě recenzovaného periodika on-line pokračujícího zdroje Doktríny (dále jen časopis) jsou zveřejňovány originální příspěvky nebo původní recenze publikovaných cizojazyčných článků a vydaných knih (vojenských publikací), které svým obsahem spadají do oblasti vojenského umění a teorie, vědy, výzkumu a inovací prováděných v rezortu Ministerstva obrany České republiky (MO ČR), operačního použití sil, taktiky, výzbroje, výstroje a jejich použití a zkušeností ze zahraničních operací. Kategorie příspěvků a do nich zařazené oblasti včetně jejich specifikace jsou ke stažení zde.

Odpovědnost autora – zaslaný (doručený) příspěvek prochází recenzí nebo hodnocením (v závislosti na zařazení do kategorie redakční radou), ale i přesto autor (autoři) plně odpovídá za obsahovou správnost, publikované názory, použitou terminologii a správně vytvořené odkazy na použitou literaturu. Autor je povinen dodržovat autorský zákon a ctít etické zásady pro publikování. Redakce nepřijímá k publikování shodný nebo obdobný příspěvek, zveřejněný již v jiném periodiku (neperiodické publikaci).

Redakční standard – náležitosti příspěvku včetně vymezení požadavků redakce časopisu na formální úpravu zaslaného příspěvku jsou ke stažení zde.

Jazyk příspěvku – publikovány jsou příspěvky v českém a slovenském jazyce, u zahraničních přispěvatelů v anglickém jazyce.
Příspěvek musí být rozdělen do tří hlavních částí: úvod, vlastní text a závěr. Všechny tyto části jsou stejně významné. Pro přehlednost textu je důležité jeho členění na odstavce, případně kapitoly, oddíly apod. Odstavce (kapitoly, oddíly) by měly být co do rozsahu přibližně stejně dlouhé. Součástí příspěvku je abstrakt, klíčová slova a seznam literatury.

Odstavec vyjadřuje jednu tematickou myšlenku. Jednotlivé teze musí být promyšlené a logicky uspořádané. Autor je povinen důsledně dbát na jazykově správné a srozumitelné vyjadřování, vyhýbat se používání dlouhých, složitých a nepřehledných souvětí. Časté užívání cizích slov a slangových výrazů je nežádoucí.

Nezbytnou pomůckou při psaní příspěvků jsou Pravidla českého pravopisu v aktuálním vydání a ČSN ISO 690 01 0197 (z 1. 3. 2011).

Každý příspěvek prodává jeho titul (název příspěvku), který by měl být stručný (heslovitý) a působivý. Cílem a opodstatněním příspěvku je vzbudit pozornost, zájem, ale také přesvědčit o skutečnostech v něm uvedených.

Těmto požadavkům by měla být přizpůsobena formální úpravu textu. Jazyková, terminologická a odborná stránka musí být ve vzájemném souladu.

Při psaní příspěvku je nezbytné dodržovat jednotnou terminologii. Pro správnost uvedených pojmů, termínů, definic a zkratek je možné využívat především terminologické slovníky, uveřejněné na Internetu: AAP-61 a AAP-152 – odkaz www.army.cz – terminologie. Slovníky je možné zároveň najít na CADS3 na stránkách Informačního systému Standardizace. K dispozici je i Terminologický slovník pojmů z oblasti krizového řízení a plánování obrany státu – odkaz www.mvcr.cz. Na http://doctrine.vavyskov.cz/_aplikace/cve/ je umístěna Česká vojenská encyklopedie (uveřejněna i na CADS na stránkách odboru doktrín). Navíc na stránkách odboru doktrín je možné využít Vojenský výkladový slovník vybraných operačních pojmů a Slovník základních pojmů z oblasti zpravodajského zabezpečení, průzkumu a elektronického boje.

Zkratky uvedené v českém jazyce musí být v textu příspěvku při prvním použití rozepsány, u cizích zkratek musí být rozepsány v závorce a doplněny adekvátním českým překladem.

Předkládání příspěvku – příspěvek je zasílán v elektronické podobě na e-mailovou adresu casopis.doktriny@vavyskov.cz

Výpis ze Statutu – autorům příspěvků je k dispozici výpis ze statutu. Dokument naleznete ke stažení zde.