Proces publikování příspěvku (fáze recenze a hodnocení)

Proces publikování příspěvku v on-line pokračujícím zdroji Doktríny (dále jen časopis) tvoří tyto fáze:

Fáze přípravy, zpracování a zaslání příspěvku do redakce časopisu

Autor se nejdříve seznámí s výpisem ze Statutu časopisu, preferovanými oblastmi autorských příspěvků a redakčním standardem. Vše nalezne na intranetové nebo internetové stránce časopisu (dále jen stránky časopisu).

Výpis ze statutu poskytuje základní informace o časopisu, jeho profilu a struktuře, požadavcích na autora, redakčním standardu a recenzní činnosti.

Preferované oblasti autorských příspěvků poskytují informace o kategorii článek a o kategorii ostatní příspěvky, které se dále člení na oblasti obsažené v profilu časopisu. Autorovi by mělo být na základě tohoto dokumentu jasné, zda jeho příspěvek naplní profil časopisu a pro kterou kategorii bude psát svůj příspěvek. Od pomyslného zařazení příspěvku do kategorie se odvíjí redakční standard (viz následující odstavec).

Redakční standard autorského příspěvku poskytuje informace o struktuře článku a požadavcích na jednotlivé části příspěvku. Redakční standard se liší pro kategorii článek a pro kategorii ostatní příspěvky.

Autor se při zpracování příspěvku řídí doporučeným rozsahem pro příspěvek, který je uveden v Preferovaných oblastech autorského příspěvku. Dodržuje Redakční standard autorského příspěvku a při vypracování seznamu použité literatury se řídí normou ČSN ISO 690 01 0197 Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů (Česká technická norma z 1. 3. 2011). Případné nejasnosti nebo dotazy v průběhu zpracování (ale již také v průběhu přípravy nebo zaslání) může řešit autor osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou s výkonným redaktorem časopisu.

Autor příspěvek zasílá nebo osobně doručí do redakce časopisu (výkonnému redaktorovi) do termínu uzávěrky (do konce března pro číslo jedna a do konce srpna pro číslo dva časopisu). Kontakty na redakci jsou uvedeny na stránkách časopisu.

Fáze přijetí, kontroly formálních náležitostí a prvotního posouzení příspěvku

Předložený (zaslaný) příspěvek je přijat výkonným redaktorem, který provádí formální kontrolu délky příspěvku (požadovaný počet stran normovaného textu), struktury příspěvku (jednotlivých částí v českém a anglickém jazyce), označení názvů a zdrojů u obrázků (fotografií, schémat, tabulek, grafů atd.) a správnost odkazů (náležitostí odkazů) na zdroje uvedené v seznamu literatury.

Veškeré příspěvky jsou zaslány redakční radě, která provádí prvotní posouzení (připomínkování dle stanovených kritérií), zařazení příspěvků do kategorií a oblastí, schválení minimálně dvou recenzentů na příspěvky zařazené do kategorie článek.

Fáze recenze u kategorie článek nebo hodnocení u kategorie ostatní příspěvky, vypořádání připomínek

Příspěvek zařazený do kategorie článek, u něhož došlo ke schválení dvou nezávislých recenzentů, je odeslán v co nejkratším termínu k recenzi. Recenzentem nesmí být člen redakční rady časopisu nebo příslušník z pracoviště autora. Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Recenzent hodnotí příspěvek dle stanovených kritérií. V případě dvou protichůdných posudků od recenzentů na jeden příspěvek rozhoduje o publikování nebo nepublikování příspěvku redakční rada, která může z důvodu objektivnosti stanovit dodatečnou recenzi. Výsledek recenzního řízení je závazný pro autora příspěvku, který je povinen do stanoveného termínu zapracovat připomínky recenzentů (a členů redakční rady). V případě záporného výsledku recenzního řízení (rozhodnutí RR), bude příspěvek odmítnut k publikování a vrácen autorovi.

Příspěvek zařazený do kategorie ostatní příspěvky hodnotí všichni členové RR dle stanovených kritérií. Celkový výsledek hodnocení je závazný pro autora příspěvku, který je povinen do stanoveného termínu zapracovat připomínky. V případě záporného hodnocení bude příspěvek odmítnut k publikování.

Recenzní i hodnotící činnost se děje písemně (elektronicky), je do doby publikování příspěvku oboustranně anonymní a veškerá agenda (včetně korespondence) se archivuje.

Fáze redakční úpravy příspěvku

Redakční úpravu příspěvku provádí specialisté pro redakční úpravu (terminologie, jazyková úprava, typografie a konverze do HTML [značkovací jazyk pro hypertext]formátu). V procesu redakční úpravy příspěvku může být autor kontaktován specialistou pro redakční úpravu (výkonným redaktorem) za účelem řešení nalezeného nedostatku.

Fáze publikování příspěvku
Příspěvky, u kterých byla provedena redakční úprava, jsou považovány za finální články daného čísla časopisu.
Články seřazené do čísla časopisu po kategoriích a oblastech schvaluje k publikování v prostředí intranetu a internetu redakční rada. Nejzazší termín publikování čísla jedna je do konce července a čísla dva do konce prosince daného roku.