AKTUALITY ODo

 

18. zasedání Výboru pro koordinaci tvorby vojenských předpisů a vojenských publikací

V souladu s Plánem činnosti rezortu MO na rok 2013 se uskutečnilo dne 16. dubna 2013 ve ŠVS MO Chocerady se sídlem na státním zámku Komorní Hrádek 18. zasedání Výboru pro koordinaci tvorby vojenských předpisů a vojenských publikací (dále jen koordinačního výboru).

Jednání koordinačního výboru řídil jeho předseda ZNGŠ – NŠ generálmajor Ing. Bohuslav DVOŘÁK.

Cílem 18. zasedání koordinačního výboru bylo:

 • zhodnotit splnění úkolů sekretariátem mezi 17. a 18. zasedáním koordinačního výboru;
 • projednat závěry z vyhodnocení Plánu tvorby, revizí a novelizací vojenských předpisů a vojenských publikací na rok 2012;
 • posoudit podnět k revizi a novelizaci RMO č. 29/2009;
 • projednat návrh novelizace NNGŠ č. 10/2009.

Koordinační výbor konstatoval, že úkoly vyplývající ze 17. zasedání byly sekretariátem (odborem doktrín VeV – VA) splněny. Vzal na vědomí zprávu o splnění plánu tvorby za rok 2012, posoudil návrh podnětu na novelizaci RMO č. 29/2009 a první pracovní návrh revize nařízení NGŠ č. 10/2009.

Na závěr jednání koordinační výbor projednal a schválil plán činnosti sekretariátu koordinačního výboru na období do 19. zasedání.

Stanovené cíle a úkoly 18. zasedání Výboru pro koordinaci tvorby vojenských předpisů a vojenských publikací byly splněny. (foto)

 


 

10 let vzniku a trvání doktrinálního pracoviště ve Vyškově

Dne 1. dubna 2003 vznikl vedle Vysoké vojenské školy pozemního vojska a Vojenské akademie ve Vyškově další subjekt – 4. velitelství výcviku a tvorby doktrín (4. VeVTD).

Jednou ze tří hlavních součástí tohoto velitelství bylo Ředitelství pro tvorbu doktrín (ŘTD), jehož úkolem bylo koordinovat rozvoj vojenské teorie, optimalizovat doktrinální soustavu AČR, zajišťovat tvorbu, tisk a distribuci vojenských předpisů, vojenských doktrín a vojenských publikací v oblasti operačního a bojového použití vojsk AČR a jejich výcviku.

Potřeba doktrinálního pracoviště vyplynula z tehdejšího stavu rozvoje teorie i praxe ozbrojených sil AČR. S výstavbou plně profesionální armády bylo třeba přehodnotit systém přípravy vojáků všech kategorií. To vyžadovalo revize a novelizace stávajících a v řadě případů i zpracování nových výcvikových předpisů a programů, které by zohledňovaly požadavky doktrín, moderní trendy přípravy a výcviku a poznatky z výcviku ostatních armád NATO.

Doktrinální pracoviště procházelo (jako celá AČR) neustálými organizačními změnami. Činnost zahájilo jako Ředitelství pro tvorbu doktrín. 1. prosince bylo 4. VeVTD zreorganizováno na Ředitelství výcviku a tvorby doktrín (ŘeVD) a s ním se ŘTD změnilo na Správu doktrín (SpD). I když se měnila organizační struktura a počty osob, zůstalo doktrinální pracoviště v této podobě až do konce roku 2008. Dnem 1. ledna 2009 vznikly po rozsáhlé reorganizaci nové organizace, a to Velitelství výcviku – Vojenská akademie (VeV – VA) a Institut doktrín (IDo). Ten se po dvou letech změnil na odbor doktrín (ODo) a v této podobě existuje dodnes.

Jenom počty se snížily na 30 osob (12 důstojníků, 3 praporčíci a 15 civilních zaměstnanců). Neobsazeny jsou dvě důstojnické pozice, takže na odboru pracuje aktuálně 28 osob.

Změn bylo dost, pracovištěm prošlo velké množství pracovníků, ale své úkoly plní a to trvá již plných deset let. Zpracováno a vydáno bylo celkem 194 doktrinálních dokumentů, z toho 10 vojenských předpisů a služebních pomůcek, 38 vojenských doktrín, 99 odborných publikací a 47 informačních analýz a zkušeností z operací.

A 10. výročí vzniku a trvání oslavili bývalí a současní příslušníci v sobotu 6. dubna 2013 na setkání, které se uskutečnilo v zasedacím sále Společenského klubu VeV – VA ve Vyškově.

Setkání zahájil náčelník ODo plukovník Ing. Petr MARKVART, Ph.D. Po něm zavzpomínal na krušné začátky, náročné podmínky, složité úkoly i pěkné okamžiky první ředitel ŘTD a později náčelník SpD plukovník gšt. v. v. Ing. Vladimír KARAFFA, CSc. Následovala prezentace desetileté historie, kde si každý připomněl své místo a úlohu v systému, své spolupracovníky a přátele. Po společném fotografování pokračovalo setkání prohlídkou prostor odboru, návštěvou vojenského muzea a pak si všichni vychutnali nádhernou vyhlídku na panorama města Vyškova a jeho okolí a na areál kasáren ze střechy velitelské budovy.

Odpolední část se nesla ve znamení bližších seznámení těch, kteří se v minulosti minuli, přátelských rozhovorů a výměn informací o tom, co kdo dělá a jak žije. Potom už začalo loučení prvních odjíždějících a odcházejících účastníků setkání.

Všichni přítomní, a bylo jich 55, hodnotili akci jako velmi vydařenou a všichni bývalí pracovníci vyjádřili přesvědčení, že i v budoucnu budou mít příležitost zúčastnit se dalších setkání. To je ostatně i přáním současných příslušníků ODo. (foto)

 


 

17. zasedání Výboru pro koordinaci tvorby vojenských předpisů a vojenských publikací

V souladu s Plánem činnosti rezortu MO na rok 2012 se uskutečnilo dne 16. října 2012 na Velitelství výcviku – Vojenské akademii ve Vyškově 17. zasedání Výboru pro koordinaci tvorby vojenských předpisů a vojenských publikací (dále jen koordinačního výboru).

Jednání koordinačního výboru řídil jeho předseda ZNGŠ-NŠ brigádní generál Ing. Bohuslav DVOŘÁK.

V průběhu zasedání koordinační výbor:

 • projednal zprávu o činnosti sekretariátu za uplynulé období;
 • posoudil vyhodnocení plnění plánu tvorby na rok 2012 se stavem k 30. 6. 2012;
 • projednal a upřesnil návrh Plánu tvorby, revize a novelizace vojenských předpisů a vojenských publikací na rok 2013 s výhledem do roku 2015;
 • vzal na vědomí informace k revizi nařízení NGŠ AČR č. 10/2009 a stavu zpracování taktických publikací;
 • schválil plán činnosti sekretariátu koordinačního výboru do 16. dubna 2013;
 • v bodě různé se členové výboru vyjádřili k situaci v oblasti zavádění STANAG.

Koordinační výbor konstatoval, že úkoly vyplývající ze 16. zasedání byly sekretariátem (odborem doktrín VeV – VA) splněny.

Při posouzení návrhu plánu tvorby na rok 2013 uložil předseda koordinačního výboru gestorům přehodnotit obsah, stanovit priority a upřesnit úkoly tak, aby odpovídaly zpracovatelským kapacitám. Na základě toho sekretariát zpracuje čistopis plánu tvorby a cestou předsedy koordinačního výboru jej předloží ke schválení NGŠ AČR do 27. 11. 2012.

Další bod programu uvedl Ing. Pohlodek. Zdůvodnil potřebu revize a novelizace nařízení NGŠ AČR č. 10/2009 a přednesl návrh možného způsobu realizace. Předseda koordinačního výboru uložil sekretariátu připravit věcný návrh novelizace a časový harmonogram tak, aby byl návrh připraven k předložení SLP MO v listopadu 2013.

Dále pokračoval Ing. Sojka a seznámil členy koordinačního výboru se současným stavem v oblasti tvorby taktických publikací a zaměřením další zpracovatelské činnosti. Výbor vzal informaci na vědomí.

Na závěr jednání koordinační výbor projednal a schválil plán činnosti sekretariátu koordinačního výboru na období do 18. zasedání.

V bodě různé se členové koordinačního výboru zabývali možnostmi zjednodušení procesu zavádění STANAG včetně návrhů ke zlepšení situace. Předseda výboru s návrhy souhlasil a upřesnil způsob podání podnětu k revizi a novelizaci příslušných ustanovení RMO č. 29/2009.

Jednání koordinačního výboru bylo sekretariátem dokumentačně a organizačně připraveno a materiálně zabezpečeno. Stanovené cíle a úkoly 17. zasedání Výboru pro koordinaci tvorby vojenských předpisů a vojenských publikací byly splněny.

 


 

Odbor doktrín vydal číslo 1/2012 časopisu "Doktríny". (více)

 


 

Odbor doktrín vydal další číslo časopisu "Doktríny". (více)

 


 

Zasedání Výboru pro koordinaci tvorby vojenských předpisů a vojenských publikací.

V souladu s Plánem činnosti rezortu MO na rok 2011 se uskutečnilo dne 17. dubna 2012 ve ŠVS MO Chocerady se sídlem na státním zámku Komorní Hrádek 16. zasedání Výboru pro koordinaci tvorby vojenských předpisů a vojenských publikací (dále jen koordinačního výboru).

Jednání koordinačního výboru řídil jeho předseda ZNGŠ – NŠ generálmajor Ing. Petr PAVEL, M.A.

Hostem jednání byl vedoucí oddělení doktrín, standardů a předpisů VePS OS SR Ing. Vladimír ZIKMUND.

Cílem 16. zasedání koordinačního výboru bylo:

 • zhodnotit splnění úkolů sekretariátem mezi 15. a 16. zasedáním koordinačního výboru;
 • projednat závěry z vyhodnocení Plánu tvorby, revize a novelizace vojenských předpisů a vojenských publikací na rok 2011;
 • posoudit proces optimalizace soustavy doktrinálních dokumentů;
 • přijmout opatření k práci koordinačního výboru a jeho sekretariátu na další období.

Koordinační výbor konstatoval, že úkoly vyplývající z 15. zasedání byly sekretariátem (odborem doktrín VeV – VA) splněny, vzal na vědomí zprávy o splnění plánu tvorby a o aktualizaci doktrinální soustavy a schválil plán činnosti sekretariátu koordinačního výboru do dalšího zasedání.

Stanovené cíle a úkoly 16. zasedání Výboru pro koordinaci tvorby vojenských předpisů a vojenských publikací byly splněny.