MÍSTO A ÚLOHA

 

ODo je funkčně vrcholným orgánem NGŠ AČR pro tvorbu vojenských předpisů a vojenských publikací v oblasti operačního a bojového použití a výcviku vojsk AČR. Je součástí organizační struktury VeV – VA v podřízenosti velitele VeV – VA.

Je centrem pro rozvoj vojenské teorie na úrovni operačního umění a taktiky. Realizuje nezbytné analýzy reálně prováděných bojových činností a přípravy vojsk. V součinnosti se součástmi MO, Univerzitou obrany a ostatními rezortními výzkumnými zařízeními rozpracovává teorii přípravy a vedení operací. Garantuje provázanost ODo, odborných kapacit vojenských škol a vědeckých a výzkumných pracovišť v ČR i v zahraničí. Zabezpečuje aktivní účast zástupců ODo na mezinárodních jednáních o doktrínách, na seminářích a konferencích k problematice vojenské vědy a pravidelnou přítomnost na výcviku u součástí AČR podle potřeby.

Vysílá své pracovníky na jednání orgánů, pracovních skupin a výborů NATO, které se zabývají tvorbou doktrín a realizací projektů, jež mají vliv na operační použití a výcvik ozbrojených sil AČR.

Studuje vývoj obecné vojenské problematiky a nejnovějších poznatků vojenské vědy. Zpracovává a navrhuje opatření k zavádění standardizačních dohod a ostatních dokumentů NATO k implementaci do doktrinární soustavy a do praxe AČR.

Organizuje sběr, analýzu a sdílení poznatků a zkušeností z činnosti AČR a ostatních armád NATO, s důrazem na operace a cvičení. Vytváří podmínky pro analýzu a distribuci zkušeností ostatních armád. Prosazuje aplikaci ověřených zkušeností do předpisů a vojenských publikací operačního, taktického, všeobecného a administrativního charakteru s celoarmádní působností a prosazuje je do systému vzdělávání a přípravy příslušníků AČR.

Odbor doktrín řídí jeho náčelník – major Ing. Břetislav DLABAL

Odbor doktrín tvoří:

 • Oddělení společných doktrín (OdSpDo);
 • Oddělení taktických publikací (OdTaPu);
 • Oddělení výcvikových publikací (OdVýPu);
 • Oddělení publikací vzdušných sil (OdPuVzS);
 • Oddělení koncepcí a zevšeobecňování zkušeností (OdKZZ);
 • Oddělení koordinace tvorby a redigování publikací (OdKoTRePu).

Odbor doktrín odpovídá za:

 • organizaci, řízení tvorby, revize a novelizace vojenských předpisů a vojenských publikací, koordinaci činnosti složek AČR a dalších institucí a členů zpracovatelských skupin zapojených do tohoto procesu;
 • sledování trendů vývoje vojenského umění a operačních požadavků NATO a Evropské unie, které jsou vyjádřeny v aliančních doktrínách a dalších standardizačních dokumentech, a za předkládání návrhů k jejich zapracování do dokumentů doktrinální soustavy AČR;
 • udržování úzké součinnosti s doktrinálními pracovišti ostatních členských zemí NATO;
 • formulování požadavků na informace, metodickou pomoc a konzultace při tvorbě doktrín u představitelů národních zastoupení ČR v orgánech NATO;
 • předkládání návrhů a organizační opatření k řešení teoretických i praktických problémů souvisejících s obsahem připravovaných doktrín;
 • za organizaci průzkumu, experimentů a dalších podpůrných projektů, které jsou prováděny s cílem ověřit správnost obsahu připravovaných nebo již platných doktrín;
 • přípravu a organizační zajištění jednání „Výboru pro koordinaci tvorby vojenských předpisů a vojenských publikací“ jako jeho sekretariát;
 • organizaci práce zpracovatelských skupin, připomínkového řízení a vyhodnocení dosažených výsledků, přípravu závěrečných schvalovacích řízení;
 • zajištění obsahové správnosti, formální a metodologické jednotnosti a uživatelské srozumitelnosti vydaných vojenských předpisů a vojenských publikací;
 • zajištění redakční úpravy1) vydávaných vojenských publikací a písemných i elektronických informačních dokumentů.


1) Redakční úpravou se rozumí grafická úprava návrhů publikací, jejich terminologická a jazyková úprava a předtisková příprava