Cíle a úkoly základní přípravy

Cílem základní přípravy je naučit vojáka základním právům a povinnostem, naučit jej základním činnostem potřebným k přežití na bojišti a k boji, naučit jej obsluze a střelbě z útočné pušky (samopalu), pistole a vytvářet fyzické, psychické a morální předpoklady pro výkon služby vojáka z povolání (vojáka v záloze).

V průběhu základní přípravy musí voják získat nejen potřebné vědomosti, dovednosti a návyky, ale také přesvědčení a vůli splnit i nejnáročnější úkoly. Toho lze dosáhnout jen důsledným propojením všech oblastí základní přípravy do jednoho harmonického celku.

Těžiště základní přípravy spočívá v taktické, střelecké, tělesné, zdravotnické, topografické a pořadové přípravě. Taktická příprava je hlavním předmětem základní přípravy, zabezpečuje komplexnost a praktické využívání vědomostí a dovedností z ostatních předmětů.

Česky