LESSONS LEARNED

 

PROCES ZPVZ1)

 

Základní principy procesu ZPVZ:

 • spolupráce – zajišťuje, že osoby zapojené do procesu ZVPZ pomáhají při řešení nedostatků a sdílení nejlepších postupů;
 • koordinace – vyžaduje od každého plánování a sladění vzájemného úsilí tak, aby byla zajištěna včasnost a efektivní řízení vlastní práce;
 • vzájemná komunikace – usnadňuje a zajišťuje, že všechny stupně velení a řízení jsou informovány o postupu řešení problémů. Komunikace znamená, že všichni mohou vidět poznatky, identifikované a zobecněné zkušenosti a nejlepší postupy a využívat je ještě dříve, než nastanou formální změny.

 

Klíčové faktory procesu ZPVZ:

 • cílená a reálná analýza – identifikace základních příčin stavu, identifikace nápravných opatření a stanovení odpovědnosti za jejich realizaci;
 • stanovení postupů a zdrojů pro realizaci nápravných opatření;
 • efektivní sdílení pozitivních výsledků s cílem vyhnout se opakování negativních zkušeností.

 

Etapy  získávání znalostí a zkušeností – „učení“

K získání zkušenosti je třeba získat  tacitní2) a explicitní3) znalosti. Sdílením znalosti a zkušenosti dochází k tzv. organizačnímu učení. Proces učení probíhá, když jsou systémy poznání a paměť (tj. znalosti a zkušenosti) zpřístupněny členům organizace. Založení organizační paměti je kritickou fází učení.

Bez ohledu na to, učí-li se člověk pomocí znalostí explicitních nebo tacitních, bude v učící se organizaci procházet třemi etapami učení:

 • v etapě „identifikace“ je realizován sběr poznatků a jejich vyhodnocení s cílem zjistit, proč daný proces nebo jev není (neprobíhá) v požadovaném stavu (informace o stavu a vztazích);
 • druhá etapa, „opatření“, obsahuje proces přípravy, schvalování a realizace ověřených opatření ke zvýšení kvality, přičemž se vychází z aktuálního stavu vědění o poznatku;
 • závěrečnou etapou je „institucionalizace“, v které jsou realizované změny v postupech, strukturách, vybavení apod. Nedílnou součástí této etapy je sdílení zkušeností.

 

Fáze procesu ZPVZ

Cílem procesu ZPVZ v AČR je efektivně se učit ze zkušenosti a nacházet zdůvodnění pro novelizaci stávajících postupů (metod) za účelem zvýšení výkonnosti jak v průběhu stávající operace, tak v budoucích operacích. To vyžaduje, aby zkušenosti měly deklarovaný význam a byly předloženy nadřízenému, který odpovídá za jejich projednání. Také je třeba, aby nadřízené stupně uměly přiřadit jednotlivým zkušenostem priority a uměly s nimi nakládat. Cílem ZPVZ není vnitřní kontrola stavu plnění zákonů, předpisů a nařízení4)).

Poznatek (observation). Přesný popis faktu, události, zásadního tvrzení, faktografického sdělení založeného na vyhodnocení informací. V procesu ZPVZ jsou poznatky již vyhodnocené informace, kterými je popsána předmětná činnost jednotek AČR, její bezprostřední příčiny, účinky, projevy a efekty.

Analýza (analysis). Studie o celku prostřednictvím pečlivého zkoumání jeho částí a jejich vzájemných vztahů. Pro potřeby procesu ZPVZ jde o popsání daného jevu, jeho příčin a důsledků včetně prvotního návrhu opatření k zamezení nevhodných nebo opakování vhodných postupů.

Identifikovaná zkušenost (lesson identified). Identifikovaná zkušenost je výsledkem analýzy poznatku (vyhodnocené informace). Kromě popsání daného jevu, jeho příčin a důsledků v sobě zahrnuje prvotní návrh doporučení, opatření a konkrétní organizační útvar s odpovídající působností a odpovědností pro realizaci opatření.

Zobecněná zkušenost (lesson learned). Identifikovaná zkušenost, která po prokázání účinnosti realizovaných opatření je přijata všeobecně za platnou zkušenost a promítne se do vnitřních předpisů nebo vojenských doktrín, organizační struktury, výzbroje, výcviku atd.

Zobecněné zkušenosti se člení na:

 • Zkušenosti s  obecnou platností ve vztahu k operacím NATO, s vysokou pravděpodobností výskytu.
 • Zkušenosti s  omezenou platností, například pro specifické válčiště nebo pro daný druh voska, jejichž využití ovlivní činnost jednotek druhého sledu (follow on forces viz AAP-15).
 • Zkušenosti s  omezenou platností, například pro určitou organizaci, velitelství nebo jednotku, jíž (jichž) se nápravná opatření týkají.

Databáze znalostí a zkušeností AČR slouží k ukládání, sdílení a šíření poznatků, identifikovaných a zobecněných zkušeností, které se týkají činnosti AČR. Primárně využívá celoarmádní datovou síť. Umožňuje snadné vyhledávání poznatků a zjištění o jejich stavu zpracování. Je důležitým nástrojem procesu získávání poznatků a využívání zkušeností v rámci AČR.

Proces ZPVZ je v AČR organizován v souladu s procesem Lessons Learned NATO a řídí se stejnými principy. Vychází z direktivy NATO BiSc 80-6 Lessons Learned, která definuje základní pojmy, účel databáze, principy procesu LL a způsob jeho realizace ve strukturách NATO včetně úkolů a povinností velitelů.

Realizaci procesu ZVPZ v podmínkách AČR upřesňují vnitřní rezortní dokumenty. Služební pomůcka Vševojsk 51-12  rozpracovává ustanovení vojenského předpisu Vševojsk-1-1 a směrnice NATO Bi-SC 80-6 Lessons Learned. Stanoví základy získávání poznatků a využívání zkušeností, jejich východiska a vymezení procesu v AČR a objasňuje praktickou působnost hlavních součástí v procesu ZPVZ.
Podrobněji jsou povinnosti a způsoby realizace procesu ZPVZ rozpracovány v „Příručce pro organizaci procesu ZPVZ“ a operačních postupech organizačních celků AČR5).
Získávání poznatků a využívání zkušeností je povinností a běžnou činností všech velitelů, příslušníků štábů a hlavních funkcionářů v jejich oblastech odpovědnosti. Všichni prakticky organizují proces ZPVZ s využitím obecných zásad bez toho, aby bylo nutno tento proces centrálně řídit.

 


1) Lessons Learned (LL) je ekvivalentem českého tvaru „získávání poznatků a využívání zkušeností“ (zpět)

2) Tacitní znalost je taková, která doposud nebyla zaznamenána, má však mimořádný význam. Tento druh znalosti je uložen v našich hlavách, přičemž zkušenost může vzniknout ve vzájemné interakci s jinými lidmi (zpět)

3) Explicitní znalost je ta, která již byla zaznamenána. Tento druh znalosti může vést při využití procesu LL a nástrojů LL pro sdílení informací (databáze, wikipedie) ke vzniku zkušenosti (zpět)

4) Odpovědnost vychází ze Zákl-1 Základní řád ozbrojených sil České republiky, čl. 51; Všeob Ř-1 Polní řád pozemních sil Armády České republiky, čl. 95; RMO č. 20/2000 Věstníku Inspekce ministra obrany a RMO č. 8/2006 Věstníku Interní audit (zpět)

5) (ODo/VeV – VA  2011) (zpět)