ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY

 

Zkratka Název V čem vydáno Platnost od
Zákon č. 309/2000 Sb. O obranné standardizaci, katalogizaci a státního ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona Sbírka zákonů částka 85/2000 Sb. 1.2.2001
Usnesení vlády č. 1194/2000 Pravidla připomínkového řízení k návrhu na přistoupení ke standardizační dohodě NATO a způsobu vypořádání připomínek Sbírka zákonů … 27.11.2000

RMO *

č. 26/2004

Zabezpečení obranné standardizace v rezortu Ministerstva obrany

(ve znění RMO č. 26/2006 Věstníku (1. změna), RMO č. 32/2009 Věstníku (2. změna) a RMO č. 5/2011 (3. změna))
Věstník MO částka 4/2011 1.3.2011
STAND 01 Přistupování ke standardizačním dohodám NATO a jejich zavádění do prostředí ČR Metodické pokyny ředitele Úř OSK SOJ 9.3.2011
STAND 03 Zpracování překladů, analýz a odborných posudků standardizačních dokumentů Metodické pokyny ředitele Úř OSK SOJ 29.9.2009

* RMO – Rozkaz ministra obrany

 

Hlavní tíha plnění úkolů OS padá na správce standardizační skupiny a třídy. Rozsah jejich povinností je stanoven v RMO č. 26/2004 a v Metodických pokynech STAND 01. Jsou následující:

 

Správce standardizační skupiny je řídícím prvkem v procesu přistupování ke STANAG a jejich zavádění. V souladu s  RMO č. 26/2004 jej určuje příslušný vedoucí zaměstnanec MO, v rámci své působnosti má rozhodovací a schvalovací pravomoc a plní následující základní úkoly:

 • prostřednictvím správce standardizační třídy zabezpečuje provádění analýz potřeby lidských, věcných a finančních zdrojů, které jsou podkladem pro volbu způsobu přistoupení ke STANAG;
 • na základě vlastních nebo vyžádaných analýz zabezpečuje zpracování návrhů na přistoupení;
  - s přihlédnutím k výsledkům vnitrorezortního řízení schvaluje navržený způsob přistoupení ke STANAG, způsob a termín zavedení do pozemních/vzdušných sil;
 • ve spolupráci s gestory aktivit, popř. správci programů, zabezpečuje finanční prostředky na výdaje spojené se zavedením STANAG;
 • v termínech nařízených ředitelem Sekce ekonomické MO předkládá souhrnné požadavky na finanční zabezpečení překladů standardizačních dokumentů řediteli Úř OSK SOJ;
 • v rámci své působnosti zodpovídá za administrativní a skutečné zavedení STANAG;
 • prostřednictvím správce standardizační třídy zabezpečuje zpracování „Hlášení o zavedení standardizační dohody NATO“.

 

Správce standardizační třídy je výkonným prvkem v procesu přistupování ke STANAG a jejich zavádění. V souladu s RMO č. 26/2004 jej určuje příslušný správce standardizační skupiny, v rámci své působnosti má rozhodovací a schvalovací pravomoc a plní následující základní úkoly:

 • provádí vlastní analýzy, v případě potřeby zabezpečuje jejich zpracování v rámci své působnosti, či je vyžaduje u spolupracujících složek rezortu MO, nebo vyžaduje prostřednictvím Úř OSK SOJ expertní posouzení STANAG u organizací mimo rezort MO;
 • provádí analýzu potřeby lidských, věcných a finančních zdrojů, které jsou podkladem pro volbu způsobu přistoupení a rozhodnutí o termínu a způsobu zavedení STANAG;
 • zpracovává návrh na přistoupení ke STANAG a organizuje k němu a k doprovodné analýze připomínkové řízení v rámci rezortu MO;
 • zabezpečuje vyjádření správce majetkového uskupení k návrhům na přistoupení;
 • po splnění úkolů spojených se zavedením STANAG zpracovává hlášení o zavedení a zabezpečuje stanovisko Odboru legislativního Sekce legislativní a právní MO nebo Inspektorátu náčelníka Generálního štábu uvedené na tomto hlášení;
 • pravidelně provádí revize způsobu přistoupení ke STANAG a cestou správce standardizační skupiny je zasílá Úř OSK SOJ.