LESSONS LEARNED

 

ÚVOD

 

Získávání poznatků a využívání zkušeností (dále jen ZPVZ) je jedním z důležitých nástrojů podpory velitelů v jejich rozhodování při nápravě  a odstraňování nedostatků a při zaznamenávání a sdílení nejvhodnějších postupů. Efektivní získávání a využívání zkušeností  v tomto pojetí se netýká pouze procesů, organizace a struktur. Ve skutečnosti se jedná o kvalitativně odlišný přístup  k dostupným informacím, o změnu stavu myšlení a přesvědčení lidí  v ozbrojených silách, uvědomění si společných zájmů a cílů. Získávání poznatků a využívání zkušeností je základní součástí organizační kultury.

Schopnost rychle identifikovat a realizovat zlepšení ve všech činnostech má prvořadý význam pro způsobilost NATO plnit úkoly v aliančních misích. Ponaučení z činností, jako jsou operace a cvičení, které jsou zaznamenány a jsou předmětem identifikace, korekce a následné realizace, povede ke zvýšení efektivnosti, výkonnosti a nalezení nejlepšího postupu. Důrazné prosazování zásad ZPVZ v rámci NATO je viditelným znamením snahy Aliance přizpůsobit se, rozvíjet se a transformovat. Aby byl proces ZPVZ efektivní, je důležité vyhýbat se zažité praxi „vyčítání nedostatků“.

Dokumenty NATO a Armády České republiky (AČR) pro ZPVZ stanovují, standardizují a koordinují proces ZPVZ v rámci velitelských struktur a upřesňují úkoly a odpovědnosti od strategické po taktickou úroveň. Popisují proces ZPVZ jako jeden z prostředků k odstraňování nedostatků a zaznamenání, zlepšování a sdílení nejlepších postupů.

Využívání výsledků procesu ZVPZ v organizaci jako metody „učení se“ jednotlivců a celé organizace může snížit operační riziko, snížit náklady a zvýšit operační schopnosti.