ÚVOD

 

Obrannou standardizací se rozumí přistupování České republiky ke standardizačním dohodám NATO (dále jen standardizační dohody a také STANAG), tvorba českého obranného standardu a způsob jeho provádění.

 

Hlavními úkoly obranné standardizace (dále jen OS) jsou:
a) zabezpečení procesu přistupování ke standardizačním dohodám NATO;
b) zavádění standardizačních dohod, kterým se rozumí obsahové začlenění požadavků standardizačních dohod do právních předpisů České republiky, českých technických norem, českých obranných standardů (dále jen standard) a do vnitřních předpisů Ministerstva obrany (dále jen MO);
c) zabezpečení tvorby standardů.

 

Podle obsahu se standardizace dělí na standardizaci operační, výzbrojně-technickou (materiálovou) a administrativní.

 

Velitelství výcviku – Vojenská akademie (dále jen VeV – VA) řeší v rámci své působnosti otázky operační a administrativní standardizace.

 

OPERAČNÍ STANDARDIZACE
Zahrnuje standardizační dohody a standardy, které obsahují koncepce, doktríny, operační, taktické a technické postupy, požadavky na logistické zabezpečení, výcvik, organizační strukturu, hlášení, formuláře, mapy a schémata, které se týkají činnosti ozbrojených sil a ovlivňují současné nebo budoucí zásady, formy nebo metody jejich činnosti. Je považována za prvořadou a je v ní zařazeno přes 60% všech standardizačních dohod NATO. Řada z nich má však důležité vazby na oblast materiálovou nebo řeší společné problémy.

 

ADMINISTRATIVNÍ STANDARDIZACE
Zahrnuje standardizační dohody a standardy, které obsahují požadavky na administrativně-správní činnosti včetně financování, vzdělávání, personální a sociální politiku, na ochranu životního prostředí a terminologii.

 

Jednotlivé oblasti standardizace se dále člení do standardizačních skupin a tříd, které určuje Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen Úř OSK SOJ).

 

Rozsah OS, odpovědné osoby a jejich působnost a povinnosti vykonavatelů obranné standardizace jsou uvedeny v řídících dokumentech OS v sekci Řídící dokumenty OS.

 

Velitel VeV – VA a náčelník odboru doktrín VeV – VA jsou určeni správci standardizačních tříd za STANAG v oblasti:

  • Operační standardizace – pro standardizační třídy A1001 Operační doktríny, A1002 Společná činnost při vedení operací, A1101 Operace pozemních sil;
  • Administrativní standardizace – pro standardizační třídy C1004 Příprava a výcvik a C1402 Operační terminologie.

 

Standardizační dohody a standardy, popř. jiné potřebné standardizační dokumenty, rozesílá Úř OSK SOJ správcům standardizačních skupin podle jejich obsahu. Správci standardizačních skupin je pak přidělují ke správě příslušným správcům standardizačních tříd. Přehled STANAG přidělených do správy u VeV – VA je uveden v sekci Přehled STANAGů u VeV – VA.