ZAHRANIČNÍ AKTIVITY

 

Úvod

Nezbytnou součástí práce a aktivit odboru doktrín je spolupráce se zahraničními pracovišti a účast na zahraničních seminářích, konferencích nebo cvičeních.
Od počátku členství ČR v NATO a Evropské unii musí být zabezpečena implementace rozhodujících aliančních i unijních dokumentů do podmínek AČR. Zahraniční aktivity realizované odborem doktrín směřují právě k tomuto cíli. Proto se příslušníci odboru doktrín zúčastňují všech zahraničních jednání a činností a zabezpečují přenos informací o zásadních rozhodnutích, snahách nebo studiích týkajících se zabezpečení a provádění výcviku a nasazení sil. Sledovat moderní trendy rozvoje operačního umění a taktiky a využívání zkušeností z působení AČR v mnohonárodních operacích je základním předpokladem k tomu, aby vojenské předpisy a vojenské publikace zpracovávané odborem doktrín byly aktuální a byly zdrojem informací pro velitele a štáby i pro vojenské školství.

 

Práce v pracovních skupinách

Odbor doktrín aktivně působí v systému obranné standardizace. Provázanost doktrinální hierarchie NATO s přijatou doktrinální soustavou AČR je nezbytná. Týká se to především postupného naplňování nové hierarchie soustavy dokumentů vojenskými předpisy a vojenskými publikacemi. Všechny vydávané publikace a předpisy musí odrážet myšlenky, doporučení, pokyny nebo návody přistoupených a zavedených standardizačních dohod a aliančních publikací a aplikovat je do podmínek AČR. Vojenský výbor NATO pro standardizaci vytvořil orgány, které v systému řešení standardizačních dohod NATO pracují na různých úrovních a v rozdílných oblastech. Vzhledem k zaměření činnosti odboru doktrín jsou jeho zástupci pravidelnými členy některých pracovních týmů a skupin (WG).
Na nejvyšší úrovni Aliance jde o pravidelně jednající pracovní skupinu pro spojeneckou společnou operační doktrínu (Allied Joint Operations Doctrine Working Group – AJODWG), kde odbor doktrín zastupuje ČR.
Stejně tak odbor doktrín zastupuje ČR na jednáních pracovní skupiny pro pozemní operace (Land Operations Working Group – LOWG).
V oblasti vojenské terminologie (pro oblast operačního působení a výcviku jednotek) se zástupce odboru doktrín zúčastňuje pravidelných jednání terminologické konference (Military Committee Terminology Conference – MCTC).
Dalším orgánem NATO, kde se zástupce odboru doktrín zúčastňuje pravidelných jednání pro oblast Lessons Learned, je společné středisko analýzy a získaných zkušenosti (Joint Analysis and Lessons Learned Centre – JALLC).
Významným orgánem NATO je pravidelně jednající pracovní skupina analytického střediska společných vzdušných schopností  (Joint Air Power Competence Centre Working Group – JAP CC WG), na které je účast příslušníka odboru doktrín zárukou, že budou nové trendy, podmínky či úkoly v oblasti vzdušných sil zapracovány do vojenských publikací AČR.
Mimo struktury NATO je již dlouhodobě rozvíjena spolupráce se zástupci US Army TRADOC jak s představiteli TRADOC dislokovaných v Evropě, tak i se zástupcem (styčným důstojníkem) AČR při US Army TRADOC (VA).

 

Spolupráce se zahraničními doktrinálními pracovišti

Úspěšně se rozvíjí spolupráce odboru doktrín s jinými doktrinálními pracovišti členských i nečlenských států NATO. Velmi úspěšná a plodná je spolupráce s Velitelstvím pozemních sil ozbrojených sil SR a GŠ OS SR, kde na pracovní úrovni probíhá spolupráce a vzájemná výměna názorů, recenze a posouzení vytvářených publikací. Zástupce doktrinálního pracoviště Velitelství PS OS SR se pravidelně zúčastňuje zasedání Výboru pro koordinaci tvorby vojenských předpisů a vojenských publikací AČR.